Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach (ďalej len „profilové predmety“) na stredné školy pre školský rok 2024/2025.

(1) Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, a učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť, určí ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli pre jednotlivé odbory vzdelávania rovnaké; zverejnia ich do 15. októbra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu sa vzťahuje aj na triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním. Pre stredné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú profilové predmety doplnené o vyučovací jazyk strednej školy. Na prijímacie skúšky na stredných školách môžu byť určené najviac tri profilové predmety.

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2024/2025

 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/24654.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov