Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl môže ministerstvo školstva poskytnúť v zmysle § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi MŠ,

Suma príspevku na rok 2021 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 31.12.2020 a 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2021. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1. 1. 2021 vo výške 98,08 EUR mesačne.

Výška príspevku na rok 2021 bude zriaďovateľom upravená podľa stavu detí k 15. 9. 2021 - pre deti MŠ, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy) a pre deti MŠ, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  (súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/26283-sk/januar-2021/ a tu: https://www.minedu.sk/prispevok-na-vychovu-a-vzdelavanie-pre-ms/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov