Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na špecifiká - Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF (európsky normatív) v ZŠ a SŠ za obdobie od marca do augusta 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny, ktorí sú v postavení žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR a ktorí boli zaradení  do škôl v Slovenskej republike  v období marec až august 2022.

Finančné prostriedky sú poskytované zriaďovateľom škôl, ktorí predložili v stanovenom termíne ministerstvu žiadosť prostredníctvom regionálneho úradu školskej správy. Oprávnenými školami sú základné školy, špeciálne základné školy a všetky typy stredných škôl a špeciálnych stredných škôl zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, ktoré nie sú financované prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje nepredstavujú 50 % a viac. V spolupráci so SŠFEÚ bola zo zoznamu žiadateľov vylúčená časť škôl, ktoré nespĺňajú túto podmienku. Overovanie uvedenej podmienky aktuálne prebieha pri ďalších súkromných školách, v prípade jej splnenia budú  týmto súkromným školám finančné prostriedky pridelené  dodatočne.

Finančné prostriedky za obdobie marec až august 2022 boli pridelené školám podľa počtu žiakov z Ukrajiny evidovaných v RISe k poslednému dňu mesiaca a mesačného príspevku na žiaka z Ukrajiny. Výška mesačného príspevku pre jednotlivé typy škôl bola stanovená na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov Európskej komisie, a to:

  •  218 € pre žiakov ZŠ
  •  218 € pre žiakov 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií,
  •  177 €  pre žiakov gymnázií a ročníkov 5. - 8. osemročných gymnázií
  •  227 € pre žiakov konzervatórií
  •  232 € pre žiakov stredných odborných škôl
  •  346 € pre žiakov odborných učilíšť a praktických škôl

Finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom „európskych normatívov“  je možné použiť na rovnaký účel ako normatívne finančné prostriedky, to znamená na osobné náklady a prevádzku a na  ďalšie náklady spojené so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny, vrátane úhrady nákladov na nákup cestovných lístkov pre žiakov z Ukrajiny, ktorí na prepravu do školy využívajú verejnú dopravu, ktorá nie je poskytovaná bezplatne a nákladov na nákup potrebných edukačných publikácií.

Rozpis príspevku na špecifiká - Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny marec-august 2022

Zdroj: https://www.minedu.sk/prispevok-na-specifika-podpora-integracie-ziakov-z-ukrajiny-z-esif-europsky-normativ-v-zakladnych-a-strednych-skolach-za-obdobie-od-marca-do-augusta-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov