Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na rekreáciu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, má povinnosť poskytovať zamestnancom, ktorých štátnozamestnanecký alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu na základe predloženej písomnej žiadosti.

O uhradenie príspevku na rekreáciu môžu požiadať zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré sú financované podľa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, t. j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú tieto podmienky:

  • zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
  • počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok,
  • pracovný pomer zamestnanca (a teda nie pomer na základe dohody mimo pracovného pomeru) musí trvať nepretržite najmenej 24 mesiacov,
  • zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok len u jedného zamestnávateľa,
  • príspevok na zamestnanca je v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok a
  • suma príspevku u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa znižuje v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovnému času.

Za splnenie podmienok na poskytnutie oprávneného príspevku, ktoré musí splniť zamestnanec, zodpovedá príslušná škola, zriaďovateľ a okresný úrad v sídle kraja.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/prispevok-na-rekreaciu/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuality

Efektívna spolupráca učiteľov a podporných tímov ako výzva

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. , Mgr. Robert Sabo, PhD.

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

pracovnepravo.sk

Vyberáme z portálu daneauctovnictvo.sk

daneauctovnictvo.sk