Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príručka - Prevencia a riešenie šikanovania - sprievodca pre školské prostredie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR zverejnilo príručku Prevencia a riešenie šikanovania – sprievodca pre školské prostredie, ktorú vypracoval VÚDPaP v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže.

Súvisiaca legislatíva: Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

Priority, odporúčania

  • Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní žiakov a príznaky šikanovania využívaním rôznorodých diagnostických nástrojov; odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-patologických javov a uplatňovať účinné prostriedky na ich elimináciu.
  • Informovať bezodkladne zákonných zástupcov žiakov o výskyte problémového javu v správaní žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu. 
  • Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania a u PZ a OZ ich povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti v prípade jej neriešenia v súlade so smernicou.
  • V súčinnosti so zariadením PaP spolupracovať na programoch prevencie šikanovania a vyhotovovať zápis o riešení šikanovania v súlade so smernicou č. 36/2018 a organizovať preventívne aktivity v danej oblasti. 
  • Pri realizácii preventívnych aktivít odporúčame poradenským zariadeniam postupovať podľa Procesného štandardu „Prevencia“.
  • Venovať zvýšenú pozornosť budovaniu pozitívnej klímy triedy, školy ako prevenciu šikanovania a iného rizikového správania sa žiakov.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/24745.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov