Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pripravujeme v MšP 6 - Vnútorné predpisy v prostredí škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V prostredí škôl a školských zariadení sa vyskytujú viaceré vnútorné predpisy. Každá škola alebo školské zariadenie má určité vnútorné predpisy. Názvy niektorých vnútorných predpisov sú rovnaké vo všetkých školách. Sú však aj vnútorné predpisy, ktoré majú len niektoré školy alebo školské zariadenia, príp. ich majú aj iné, ale sú inak označené. Článok sa zaoberá vnútornými predpismi školy a školského zariadenia, ich obsahom, označovaním vnútorných predpisov a ďalšími otázkami súvisiacimi s vnútornými predpismi.

Vo vzťahu k vnútorným, resp. interným predpisom školy a školského zariadenia sa treba zaoberať:

  1. charakterom predpisu - či ide o povinný dokument alebo dokument, ktorého vydanie je v kompetencii školy, ale na báze dobrovoľnosti,
  2. obsahom dokumentu,
  3. procesom vydania, príp. aj schválenia dokumentu,
  4. označením dokumentu,
  5. rozsahom záväznosti dokumentu.

Ad a) - Povinné interné predpisy sú tie, o ktorých všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujú, že ich škola alebo školské zariadenie má mať. Môže ísť aj o situáciu, keď všeobecne záväzný právny predpis určuje, že ide o dokument, ktorý majú mať určité subjekty, pričom škola alebo školské zariadenie spadá do tejto kategórie subjektov. To znamená, že zákon, resp. iný všeobecne záväzný právny predpis nemusí priamo určovať, že takýto predpis musí mať škola alebo školské zariadenia.

Príklad: Ako príklad možno uviesť pracovný poriadok. Podľa § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“) zamestnávateľ vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. V tomto prípade zákon ustanovuje povinnosť vydať pracovný poriadok pre zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, medzi ktorých patrí väčšina škôl a školských zariadení.

Okruh interných predpisov, ktoré škola a školské zariadenie môže ale nemusí mať, vyplýva buď zo všeobecne záväzných právnych predpisov (priamo alebo nepriamo z kontextu príslušných ustanovení), alebo potreba ich vydania vyplýva z vnútorných potrieb školy alebo školského zariadenia.

Ad b) - Obsah interného predpisu závisí od problematiky, ktorú rieši, resp. vyplýva z účelu, pre ktorý bol vydaný. Ak je vydanie interného predpisu upravené v zákone, zo zákona vyplýva, čo má byť predmetom úpravy predpisu.

Príklad: Napríklad § 14b zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) upravuje príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla a príplatok za vedenie služobného motorového vozidla. Podľa § 14b ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. podmienky na poskytovanie príplatkov podľa odsekov 1 a 2 zamestnávateľ upraví v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise.

Zákon, príp. iný všeobecne záväzný právny predpis upravuje, čo má byť obsahom interného predpisu len rámcovo, príp. príkladmo. V žiadnom zákone sa nedočítame, ako vytvoriť obsah konkrétneho predpisu, čo má obsahovať, akú má mať štruktúru a pod., preto tvorbu interného predpisu možno považovať za najväčšiu komplikáciu pri vydávaní interného predpisu. Pri tvorbe obsahu vnútorného predpisu platí, že nemôže byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi ani vnútornými riadiacimi aktmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).

Viac v pripravovanom článku v Manažmente školy v praxi č. 6


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov