Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí odídencov z Ukrajiny

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia predkladá reálny stav pripravenosti slovenských škôl na zaradenie a vzdelávanie detí a žiakov – odídencov. Na základe zistení z telefonického prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 18. 4. do 13. 5. 2022, môžeme konštatovať, že školy na Slovensku operatívne a ústretovo reagujú na aktuálne nepriaznivú situáciu a napomáhajú zaradeniu ukrajinských detí a žiakov do procesu výchovy a vzdelávania.

V čase výberu respondentov do prieskumu (ku dňu 31. 3. 2022) bol podiel všetkých dotknutých škôl, ktoré prijali aspoň jedno dieťa alebo žiaka – odídenca, celoslovensky na úrovni takmer 14 %, pričom bola ovplyvnená až pätina základných škôl. V oslovených školách tvorili deti odídencov 5,0 % v MŠ, 3,6 % v ZŠ a 1,8 % v SŠ zo všetkých žiakov. Do prieskumu bolo zaradených takmer 50 % základných škôl, ktoré vzdelávali žiakov – odídencov. Možnosť prístupu ku vzdelávaniu na slovenských školách využila takmer polovica ukrajinských detí a žiakov – odídencov vo veku povinného vzdelávania.

Väčšina škôl mala kapacity a podmienky na zaradenie žiakov do jestvujúcich tried, pričom do nich zaraďovala zväčša po 1 – 2 žiakoch (vznikla 1 trieda v MŠ a 18 tried v ZŠ). Väčšina škôl (91,2 %) dodržala odporúčanie MŠVVaŠ SR a žiakov – odídencov zaraďovala do školy bezodkladne. Prevažná väčšina riaditeľov škôl (90,5 %) deklarovala, že začleňovala žiakov do ročníkov podľa ich veku. Takmer tretina riaditeľov SOŠ (31,7 %) začleňovala žiakov – odídencov i na základe overovania vedomostnej a jazykovej úrovne. Po začlenení do vzdelávania žiaci – odídenci absolvovali adaptačné obdobie v priemernej dĺžke 1 – 2 týždne.

Takmer pätina riaditeľov základných škôl (17,1 %) priznala, že sa vyskytli problémy súvisiace so začleňovaním žiakov – odídencov (jazyková bariéra, nevhodné správanie a nedisciplinovanosť). 

Kurzy väčšinou zabezpečovali interní učitelia. V sledovaných subjektoch sa ich zúčastňovalo 70,6 % zo všetkých ukrajinských žiakov. Riaditelia poukazovali v súvislosti so zabezpečením jazykového kurzu na viaceré problémy: riešili finančné a administratívne zabezpečenie kurzov, personálne (preťaženosť, nedostatok a nepripravenosť pedagógov, ktorí by kurz mohli viesť), materiálne problémy (nedostatok odbornej literatúry a materiálov zo SJL pre cudzincov), nedostatok skúseností s vedením takýchto kurzov.

Školám pri zaraďovaní a vzdelávaní žiakov – odídencov rôznou mierou poskytovali legislatívnu, finančnú a metodickú pomoc MŠVVaŠ SR, zriaďovatelia, RÚŠS, ŠPÚ, MPC, VÚDPaP, CPPPaP a rôzne iné organizácie.

Výber odporúčaní ŠŠI

  • Poskytovať školám finančnú, metodickú, materiálno-technickú či personálnu pomoc pri výchove a vzdelávaní detí, žiakov – odídencov.
  • Spolupracovať s riaditeľmi škôl pri hľadaní riešení zvyšovania kapacity škôl pre všetky deti/žiakov (vrátane odídencov z Ukrajiny), ktorých zákonní zástupcovia podajú žiadosť o prijatie alebo o zaradenie.
  • Urýchliť proces uznávania dokladov o vzdelaní pedagogických a odborných zamestnancov odídených z Ukrajiny, a tak podporiť využitie ich kvalifikovanej pomoci pri výchove a vzdelávaní detí, žiakov – odídencov z Ukrajiny.
  • Legislatívne upraviť povinnosť detí a žiakov – odídencov navštevovať školu a zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacieho procesu.
  • Eliminovať v čo najväčšej možnej miere segregáciu detí, žiakov – odídencov z Ukrajiny pri vytváraní adaptačných skupín alebo zriaďovaní tried.
  • Zaviesť systém podpory a angažovania sa učiteľov jazykových škôl a poslucháčov vysokých škôl pri vedení bezplatných jazykových kurzov slovenského jazyka pre žiakov – odídencov z Ukrajiny, ako aj ich zákonných zástupcov.
  • Zjednodušiť vzdelávanie detí, žiakov – odídencov z Ukrajiny zladením výstupných systémovo nastavených požiadaviek vzdelávacieho systému na Slovensku a na Ukrajine.
  • Vyučovať slovenský jazyk ako cudzí jazyk, ktorého obsah prispôsobiť jazykovej úrovni žiaka – odídenca z Ukrajiny.

Zdroj: https://www.ssi.sk/2022/06/28/pripravenost-skol-na-vzdelavanie-deti-odidencov-z-ukrajiny/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov