Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pripomienky SKU k návrhu druhej verzie novely školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov - Oprava neskoro odovzdanej domácej úlohy ministerstva školstva v podobe druhej verzie novely školského zákona je ukážkou nesystémovej a nekoncepčnej práce predkladateľa. Druhá verzia školského zákona je mierne zredukovaná v počte zmien, ale zavádza sa v nej viac zásadných nových zmien.

SKU na svojej stránke uvádza: "Príkladom je predĺženie 1. stupňa ZŠ až po 5. ročník. Je to významný zásah do fungovania škôl pri nedostatku  učiteľov 1. stupňa, existujú argumenty za aj proti tomuto návrhu a mohli by sme v diskusii dospieť k prijateľnému výsledku. Bohužiaľ, ministerstvo opäť tieto zmeny zavádza spôsobom trójskeho koňa, nie sú vopred verejne predstavené a prediskutované s učiteľskou obcou a organizáciami, nie je jasné, či sú v súlade so skutočnými potrebami praxe, často nie sú ani podložené dátami. Školy sú už unavené rokmi reforiem, do toho vstúpilo vyčerpávajúce obdobie pandémie a následnej krízy vo vzdelávaní a ministerstvo produkuje zmenu za zmenou bez kvalitného manažmentu, participácie a reálneho navýšenia financií.

Najväčšou novinkou druhej verzie novely je transformácia poradenských zariadení, ktorú ministerstvo bez akejkoľvek prípravy a diskusie vložilo do skráteného medzirezortného pripomienkovania. Ďalšími zmenami sú predĺženie 1.stupňa až po 5. ročník (bez akejkoľvek diskusie – z večera do rána) a nakoniec nastavenie testovania 9 ako podmienku na strednú školu (rovnako bez akejkoľvek diskusie).

K pripomienkam SKU k prvej verzii návrhu novely sa uskutočnilo rozporové konanie „nanečisto“ a komora učiteľov na svojej stránke zverejnila (a farebne vyhodnotila) výsledok akceptácie pripomienok k prvej verzii novely. Ministerstvo školstva akceptovalo menej ako polovicu z nich, na zásadných zmenách zotrval rozpor. Návrhy komory na ďalšie zmeny v zákone  boli viac-menej odmietnuté, ministerstvo má svoju vlastnú predstavu o potrebách škôl.

Aktuálne pripomienkové konanie k druhej verzii novely zákona trvá len 7 dní, od 9. marca do 17. marca 2021. Konštatujeme, že účasť verejnosti, ktorú legislatívny proces predpokladá, opäť nebola zrealizovaná zákonným spôsobom, predkladateľ (ministerstvo) nepovažuje verejnosť (školy, učiteľov, organizácie) za relevantných partnerov. Ministerstvo školstva ignoruje povinnosť zverejniť predbežnú informáciu v Slov-Lexe a realizovať participatívny proces tvorby legislatívy za okrúhlym stolom nielen na základe čl. 10 a prílohy 4 Legislatívnych pravidiel vlády SR (2020), ale aj na základe povinnosti, vyplývajúcej priamo z § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov. Pripomíname, že pravidlá čerpania štrukturálnych fondov i  programové vyhlásenie vlády SR 2020-2024 pokladá participatívne, transparentné a demokratické postupy za samozrejmé. Návrh novely zákona nevychádza z analýzy potrieb účastníkov výchovy a vzdelávania, neprešiel diskusiou s odborníkmi. Po ostrej kritike komory si dalo ministerstvo viac záležať na dôvodovej správe MŠVVaŠ SR.

V správe o účasti verejnosti mylne ministerstvo uvádza, že návrh bol prerokovaný s komorou učiteľov a voči takejto informácii sa zásadne ohradzujeme."

Zdroj a celé znenie pripomienok: https://sku.sk/druha_verzia_zakona/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov