Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pripomienky OZPŠaV k projektu nového kurikula pre všetky cykly

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.ozskolstva.sk/

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zverejnil pripomienky k projektu nového kurikula pre všetky cykly. Podľa ich názoru sa predložený materiál nedá považovať za Štátny vzdelávací program, keďže ide iba o úpravu textácií úvodných charakteristík, či už prierezových tém, cyklov, oblastí a podobne. Nie je predložený obsah, čiže vzdelávacie štandardy.

Školské odbory poukazujú aj na nesúlad so zákonom v tvrdení, že by mal byť povinný od roku 2026, čo však školský zákon neurčuje. Rovnako odlišné sú charakteristiky pojmov a sú v nesúlade so zákonom, napr. vzdelávacia oblasť...§ 2 písm. u) a v)zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý uvádza, že na účely tohto zákona sa rozumie vzdelávacou oblasťou okruh, prostredníctvom ktorého sa vymedzujú základné rámce obsahu vzdelávania; vyučovacím predmetom obsahovo ucelená jednotka vzdelávacej oblasti. Projekt nového kurikula pre všetky cykly hovorí v časti 06 Vzdelávacie oblasti, že vzdelávacia oblasť je základná jednotka obsahu vzdelávania a prostredníctvom nej sa aj postupne vymedzujú a napĺňajú ciele všeobecného vzdelávania.

Celé znenie pripomienok: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pripomienky-zvazu-k-projektu-noveho-kurikula-pre-vsetky-cykly.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov