Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prezidentka vrátila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

Kategória: Aktuality Autor/i: prezident.sk

Prezidentka vrátila Národnej rade Slovenskej republiky zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Schváleným zákonom sa zrušuje univerzálny príspevok na obedy, ktorý bol zavedený s účinnosťou od 1. septembra 2019 pre deti posledného ročníka MŠ a všetkých žiakov ZŠ. Podľa schváleného zákona sa právna úprava vracia do podoby spred 1. 9. 2019 a de facto sa univerzálny príspevok na obedy nahrádza takmer identickým systémom, ktorý platil v Slovenskej republike od roku 2004. 

Medzi závažné nedostatky prezidentka považuje to, že z nároku na dotáciu  vypadne významný podiel detí v riziku chudoby, ktorých rodičia pritom nebudú mať nárok na zdvojnásobnený daňový bonus. Podľa expertných odhadov sitom prepadne takmer cca 47 tisíc detí, z toho viacako 43 tisíc detí v riziku chudoby na ZŠ. Právna úprava nerieši to, čo riešila univerzálna dotácia na obedy, a to je odstraňovanie sociálnych rozdielov v školskom prostredí a destigmatizáciu chudobných detí. Staronová právna úprava poskytovania dotácií so sebou nesie značné administratívne náklady pre školy, rodičov, ako aj pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, keďže kritériá, na ktorých základe je poskytovaná dotácia, sa menia na mesačnej báze. Prezidentka ako jeden zo spôsobov nápravy neželaného stavu navrhujem upraviť kritérium, podľa ktorého sa rozšíri okruh detí, ktorým vznikne nárok na dotáciu. Keďže pomer medzi hranicou chudoby a životným minimom sa líši podľa veľkosti rodiny a najväčšia medzera je v prípade osamelého rodiča s jedným dieťaťom, riešením môže byť použitie tohto vzťahu ako základu pre nastavenie príjmovej hranice tak, aby boli zachytené všetky deti v riziku chudoby. V takom prípade by mala byť nastavená príjmová hranica pre získanie dotácie minimálne na úrovni dvojnásobku životného minima, aby ani jedno dieťa neprepadlo sitom. V prípade, ak by na základe tohto navýšenia vznikla skupina detí, ktoré by mali nárok aj na dotáciu, a ich rodičia si mohli uplatniť zvýšený daňový bonus, je možnosť zákonne upraviť slobodnú voľbu rodiča vybrať si len jednu formu finančnej pomoci.

Zdroj: https://www.prezident.sk/page/podpisane-a-vratene-zakony/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov