Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prezidentka vrátila do NR SR zákon o financovaní voľného času dieťaťa - odôvodnenia rozhodnutia o vrátení zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: prezident.sk

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila do NR SR na opätovné prerokovanie zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prezidentka SR sa plne stotožňuje so stanoviskom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť - nezávislého ústavného orgánu povolaného vyhodnocovať dodržiavanie ústavných pravidiel rozpočtovej zodpovednsoti a transparentnosti. Vo svojom stanovisku Rada okrem iného uvádza, že: „schvaľovanie legislatívnych zmien s významným negatívnym dopadom na rozpočet bez toho, aby bolo v tom čase zrejmé jeho prefinancovanie, bez hlbšej diskusie a zdôvodnenia, považuje Rada v rozpore s cieľmi stanovenými v Čl. 55a Ústavy SR.“ Odôvodnenie skráteného legislatívneho konania pri prijímaní schváleného zákona nie je dostatočné. Podla prezidentky opatrenia, ktoré majú nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2023 nemôžu byť spôsobilé zamedziť alebo znížiť negatívne následky bezprostredne hroziacich hospodárskych škôd, na ktoré sa predkladateľ odvoláva. Naopak, je možné konštatovať, že tieto systémové a trvalé opatrenia žiadnym spôsobom nesúvisia s odôvodnením skráteného legislatívneho konania a boli k opatreniam, ktoré majú nadobudnúť účinnosť už 1. júla 2022, pripojené so zámerom, aby systémové zmeny, ktoré majú okrem iného zásadný dopad na samosprávy, neboli predmetom riadneho legislatívneho procesu a sociálneho dialógu.

Zákon zavádza zníženie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa na polovicu počas určenia osobitného príjemcu v situácii, keď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o zastavení vyplácania dávok rodičom, resp. inej oprávnenej osobe z dôvodu, že nedbá o riadne plnenie povinnej predškolskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa alebo o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. V takom prípade sa dávka vypláca obci alebo, ak je to odôvodnené, aj osobe, ktorá priamo zabezpečuje napĺňanie účelu dávky. V  prípade prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa to znamená: výchova,  výživa a starostlivosť o maloleté dieťa. Z uvedeného je zrejmé, že štát vytvoril systém, kedy preberá určitým spôsobom zodpovednosť za to, aby štátna dávka skutočne sledovala svoj cieľ a došlo k náprave situácie, čo je v najlepšom záujme dieťaťa. Znížením tejto dávky na polovicu zákonodarca fakticky trestá dieťa za to, že jeho rodičia nedbali na plnenie svojich povinností pri zabezpečení povinnej školskej dochádzky. Je to tým absurdnejšie, že sa tak deje v čase, keď štát prevzal zodpovednosť za to, že bude zabezpečovať plnenie účelu využívania dávky.  Takáto úprava je v priamom rozpore so základným princípom obsiahnutým v čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa, a to sledovať vždy na prvom mieste najlepší záujem dieťaťa, jeho dôstojnosť a potreby. 

Celé znenie odôvodnenia: https://www.prezident.sk/page/podpisane-a-vratene-zakony/

 Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov