Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prekrytie horných dýchacích ciest platí aj v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR vydal vyhlášku č. 262/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021.

Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri

Všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Povinnosť sa nevzťahuje na:

 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B,
 • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
 • čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, 
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov.

Použitie respirátora možno nahradiť použitím použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

 • žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
 • zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri

Všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora, rúška, šálu alebo šatky.

Povinnosť sa nevzťahuje na:

 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti, c
 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 metre, 
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, 
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. 

Zdroj a celé znenie vyhlášky vrátane prekrytia horných dýcacích ciest na hromadných podujatiach: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_262.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov