Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prebieha prihlasovanie do programu Školy, ktoré menia svet

Kategória: Aktuality Autor/i: skolyktoremeniasvet.sk

Hodinu občianskej náuky podľa jeho metodiky si vyskúšal aj holandský kráľovský pár 

Tento rok je na Slovensku volebným rokom. Ako uchopiť tému volieb na občianskej náuke? A je škola miestom, kde máme so žiakmi hovoriť o politike? Podporu v tom, ako zohľadniť túto, ale aj ďalšie aktuálne témy na vyučovaní, ponúka školám vzdelávací program Školy, ktoré menia svet. Program učí učiteľov, ako cez zážitkové vyučovanie viesť žiakov k demokratickému zmýšľaniu, rešpektu voči rozmanitosti ľudí a názorov, záujmu o dianie v spoločnosti a občianskej angažovanosti. Škôl zapojených do programu je už vyše 350 a do 14. 5. 2023, je otvorené prihlasovanie do nového cyklu.

Tlačová správa, 24. 4. 2023

Školy, ktoré menia svet Premium je dvojročný vzdelávací program určený všetkým typom základných (2. stupeň) a stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa. Učitelia v rámci neho absolvujú viacdenné vzdelávacie tréningy s odborníkmi z rozličných organizácií i z médií na témy ako prevencia radikalizácie, rozvoj kritického myslenia, mediálna gramotnosť, gamifikácia, motivácia a prevencia vyhorenia, rozvoj demokratických občianskych kompetencií, občianska angažovanosť, inklúzia a mnohé ďalšie.

Okrem offline či online tréningov získajú neobmedzený prístup do e-learningového portálu, ktorý je stále aktualizovaný o nové témy. Naposledy reagoval na tému umelej inteligencie a jej vplyvu na vyučovanie či na tému toxického mačizmu a mizogýnie na sociálnych sieťach. V neposlednom rade je učiteľom k dispozícii kontinuálna metodická a mentoringová podpora.

Školy a učitelia, ktorí program absolvujú, získajú titul Školy a Učiteľa, ktorí menia svet, ktorý je registrovaný Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Občianske vzdelávanie je kľúčové pre našu spoločnosť a udržanie demokracie. Snažíme sa podporiť učiteľov, aby sa neobávali otvárať témy, s ktorým sa žiaci stretávajú za dverami školy a cítili sa v nich sebaisto. Program nie je určený len „občiankarom“, ale všetkým učiteľom, ktorí majú snahu rozvíjať u detí mäkké zručnosti a občianske kompetencie. Bonusom je, že takýchto učiteľov prepájame a vytvárame komunitu, ktorú spája motivácia učiť inak. Časť tréningov venujeme aj riaditeľom škôl, aby v týchto témach kolegov podporovali, vytvárali pre ne podmienky a systematicky budovali demokratickú školskú klímu,“  hovorí Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý program Školy, ktoré menia svet poskytuje. 

Vzdelávanie v rámci programu má akreditáciu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, absolvovalo ho už vyše 460 učiteľov, ktorí pracujú s viac ako 103-tisíc žiakmi. Program je určený pre všetky typy základných a stredných škôl a všetky deti, vrátane tých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Počas poslednej kráľovskej návštevy na Slovensku sa návšteva jednej zo Škôl, ktoré menia svet, dostala i do jej oficiálneho programu. Holandský kráľovský pár v sprievode slovenského prezidentského páru na ZŠ M. Janošku v Liptovskom Mikuláši absolvovali ukážkovú hodinu občianskej náuky podľa metodiku programu a vyskúšali si aktivity zamerané na rozvoj kritického myslenia a rozlišovanie dezinformácii.

"Budúcnosť je v rukách našej mládeže. Bez ohľadu na to, aké plány majú študenti po škole či aká kariérna dráha na nich čaká, všetci sa stanú členmi komunít, ktoré budú mať možnosť pretvárať. Občianske vzdelávanie nám umožňuje byť aktívnymi občanmi, dobre pripravenými na formovanie našej spoločnosti, a dáva nám tak príležitosť doslova meniť svet okolo nás. Aj z tohto dôvodu kráľ Willem-Alexander a kráľovná Maxima nedávno navštívili Liptovský Mikuláš počas svojej štátnej návštevy Slovenska, aby sa presvedčili o dôležitej úlohe vzdelávania pri budovaní silných a súdržných spoločností," hovorí Gabriella Sancisi, veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku.

Prihlasovanie do dvojročného programu Školy, ktoré menia svet Premium prebieha od 28. marca do 14. mája 2023. Prihlásiť sa možno na webe: https://skolyktoremeniasvet.sk/prihlasovanie-8-rocnik/.

Niektoré z benefitov, ktoré program prináša škole:

 • 5 x neformálny zážitkový tréning pre koordinátora školy (3-dňový),
 • osobný kontakt s lektormi a odborníkmi na rôzne témy,
 • 1 x zážitkový tréning pre 1 osobu z vedenia školy (3-dňový),
 • 1 x workshop pre kolegov o neformálnom a zážitkovom vzdelávaní,
 • prístup na e-learningový portál s množstvom metodických inšpirácií,
 • originálne autorské metodiky,
 • 20 x inšpiratívny newsletter s tipmi na vyučovanie,
 • 1 x mesačne mentoring na vybranú tému,
 • licencia na používanie exkluzívneho titulu Škola, ktorá mení svet,
 • certifikát pre absolventa a titul Učiteľ(ka), ktorý(á) mení svet,
 • možnosť uplatnenia ako súčasť inovačného vzdelávania.

Viac o programe: https://skolyktoremeniasvet.sk/

Kontakty pre ďalšie informácie:

Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO): vznikol v roku 2015 s víziou prispievať k rozvoju vyspelej, funkčnej a udržateľnej občianskej spoločnosti, ktorá stojí na aktívnych, rešpektujúcich, pozorných a kriticky mysliacich občanoch. Vytvorili sme pre všetkých učiteľov, ktorí majú záujem rozvíjať u žiakov tieto hodnoty a zručnosti, originálny vzdelávací program Školy, ktoré menia svet. Program prepája odborné vedomosti s princípmi zážitkového a neformálneho vzdelávania a vzdelávanie v rámci programu je akreditované Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Od školského roka 2016/17 ho absolvovalo už vyše 460 učiteľov z viac ako 350 škôl po celom Slovensku, ktorí pracujú s viac ako 103-tisíc žiakmi. Od šk. roka 2022/23 prebieha pilotné overovanie metodiky pre materské školy a 1. stupeň základných škôl Škôlky, ktoré menia svet. Cieľom IPAO je dosiahnuť systémové zmeny v občianskom vzdelávaní, v tejto súvislosti už prebieha na školách experimentálne overovanie našej podoby občianskej náuky pre ZŠ a SŠ. V roku 2018 inicioval vznik Iniciatívy za občianske vzdelávanie, ktorá spája organizácie a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti občianskeho a globálneho vzdelávania so zámerom spoločne presadzovať systémovú zmenu vo vzdelávaní k aktívnemu občianstvu ako kľúčovému pilieru úspešnej demokracie.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov