Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Povinné predprimárne vzdelávanie - Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková

Kategória: Aktuality

Materská škola ako predškolské zariadenie zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Od 1. januára 2021 dochádza v oblasti predprimárneho vzdelávania k významnej zmene, ktorou je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti. 

Cieľom publikácie je oboznámiť zriaďovateľov materských škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov a pedagogických zamestnancov so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách pre päťročné deti.

Publikácia Povinné predprimárne vzdelávanie reaguje na túto zmenu a predstavuje inštitút povinného predprimárneho vzdelávania v intenciách novelizovaného školského zákona, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o financovaní regionálneho školstva.

Čitateľ určite ocení, že sa autorky publikácie nezamerali len na teoretické vysvetlenie danej problematiky, ale venovali časť publikácie aj praktickým odporúčaným vzorom.

Publikácia je určená pre zriaďovateľov materských škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov, pedagogických zamestnancov a pre všetkých, ktorí sú zodpovední za zavedenie povinného predprimárneho vzdelávanie do praxe.

Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková - Povinné predprimárne vzdelávanie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk