Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Povinné predprimárne vzdelávanie - články, vzory, publikácia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Novela školského zákona č. 209/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2021 predstavuje legislatívny rámec zmien v podmienkach predprimárneho vzdelávania päťročných detí v nadväznosti na ďalšie legislatívne predpisy regionálneho školstva Slovenskej republiky.

Novelizovaný školský zákon prináša legislatívne zmeny v oblasti povinnej školskej dochádzky s dopadom na povinné predprimárne vzdelávanie. Príspevky spracovali autorky PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková a JUDr. Ing. Lucia Pivarníková. 

Články v časopise Manažment školy v praxi

Spádová škola, nultý a prípravný ročník, plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

Prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie sa viaže na trvalý pobyt dieťaťa. Zákonodarca ustanovuje osobitosti, ktoré môžu nastať v prijímaní na povinné predprimárne vzdelávanie. V zákonom stanovenom termíne možno uplatniť inštitút nultého a prípravného ročníka.

Zriadenie a prevádzka MŠ, phrada výdavkov, zaraďovanie detí do tried, asistent učiteľa

V príspevku sa venujeme téme zriadenia a prevádzky MŠ, určenia finančného príspevku na predprimárne vzdelávanie v rozlíšení zriaďovateľskej pôsobnosti MŠ, zaraďovania detí do tried, pôsobenia asistenta učiteľa i zákonného zástupcu v MŠ, aj vzdelávacím aktivitám realizovaným mimo MŠ

Povinnosť prijatia päťročného dieťaťa, dieťa so ŠVVP, adaptačný a diagnostický pobyt

Definujeme podmienky prijatia dieťaťa do MŠ od 3 rokov veku dieťaťa, aj povinnosť predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti. Venujeme sa podmienkam prijatia dieťaťa so ŠVVP na predprimárne vzdelávanie. Informujeme o možnostiach adaptačného, diagnostického pobytu a pokračovaniu v plnení povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ pred dovŕšením veku povinnosti, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné.

Legislatívne zmeny v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Rozhodovacia činnosť riaditeľa MŠ v súvislosti so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania nadobúda nový rozmer. Realitou sa stanú rozhodnutia vydané v režime správneho poriadku. Zákon zavádza inštitút osobitného príjemcu prídavku a príplatku v súvislosti so zanedbaním povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa v oblasti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. 

Inštitút povinného predprimárneho vzdelávania päťročných detí v materskej škole

Predstavíme inštitút povinného predprimárneho vzdelávania päťročných detí v MŠ. Aktuálnu problematiku s účinnosťou od 1. januára 2021 vymedzuje zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

Opakovanie predprimárneho vzdelávania, vzdelávanie detí so ZZ, individuálne vzdelávanie

V príspevku sa venujeme povinnému predprimárnemu vzdelávaniu, opakovaniu predprimárneho vzdelávania v MŠ, plneniu povinnej školskej dochádzky v ZŠ, nedovŕšenému piatemu roku veku dieťaťa, podmienkam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, aj zadefinovaniu individuálneho vzdelávania dieťaťa.

Legislatívne zmeny v zákone o financovaní regionálneho školstva

Legislatívne zmeny v oblasti financovania v súvislosti so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania sa týkajú príspevku na výchovu a vzdelávanie a príspevku  na dopravu.

Vzory dokumentov


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov