Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Povinná školská dochádzka a termíny zápisu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla. Podľa § 20 ods. 3 školského zákona  miesto a čas zápisu určí pre školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti - obec všeobecne záväzným nariadením, orgán miestnej štátnej správy v školstve (OÚ v sídle kraja pre ZŠ), zriaďovateľ cirkevnej školy, zriaďovateľ súkromnej školy.

Riaditeľ vydáva rozhodnutie o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má základné vzdelávanie začať.Riaditeľ základnej školy vydáva rozhodnutie v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. § 5 ods. 3 pís. a) o prijatí žiaka do školy alebo písm. b) o odklade začiatku PŠD.

Riaditeľ spádovej školy je povinný prijať na plnenie PŠD prednostne deti, ktoré majú trvalé bydlisko v školskom obvode spádovej školy (§ 20 ods. 6 školského zákona), a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

Riaditeľ školy do 30. júna je povinný poslať príslušným obciam, v ktorých majú žiaci trvalý pobyt, zoznam žiakov, ktorých na vzdelávanie prijal. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa. Riaditeľ školy po zápise je povinný písomne oznámiť príslušnému okresnému úradu v sídle kraja v termíne do 15. mája počty detí v tabuľke, ktorá je zverejnená na stránke www.cvtisr.sk, Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR)-Škol (MŠVVŠ SR)3 – 1 - Príloha_zápis. Príslušný okresný úrad v sídle kraja po spracovaní sumárnej tabuľky za kraj posiela údaje bývalému Ústavu informácií a prognóz školstva.

  • Ako plní povinnú školskú dochádzku žiak, ktorý je so svojim zákonným zástupom dlhodobo v zahraničí? 
  • Kde plní povinnú školskú dochádzku žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko? 
  • Môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako v spádovej škole? 
  • Za akých podmienok možno prijať na povinnú školskú dochádzku dieťa, ktoré nedosiahlo šesť rokov? 
  • Možno do ZŠ prijať dieťa mladšie ako 6 rokov a zaradiť ho do nultého ročníka ZŠ alebo prípravného ročníka v škole pre žiakov so ŠVVP? 
  • Kedy začína a kedy končí povinná školská dochádzka? 
  • Aké povinnosti vyplývajú obci v súvislosti s vedením evidencie detí a žiakov?

Ďalšie otázky súvisiace s témou - časopis Manažment školy v praxi: Plnenie povinnej školskej dochádzky - Mária Stanislavová


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov