Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Posudzovanie kvalifikačných predpokladov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Príspevok zameriavame na postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách podľa platnej legislatívy. Ponúkame postup pri posudzovaní kvalifikácie. Upozorňujeme na dôležitosť posúdenia kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého a získaného vzdelania, zaradenia do kariérového stupňa a následne opíšeme postup správneho zaradenia zamestnanca do platovej triedy. 

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.) z 10. mája 2019, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2019 patrí k základným právnym predpisom v oblasti školstva.

Ako uvádza v § 1 upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „centrálny register“).“

Pri posudzovaní kvalifikácie treba brať do úvahy aj novelizácie, ktoré nastali v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) a v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 553/2003 Z. z.).

Pri posudzovaní predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca hovoríme o:

 • kvalifikačných predpokladoch,
 • bezúhonnosti,
 • zdravotnej spôsobilosti a 
 • ovládaní štátneho jazyka.

Tieto predpoklady treba spĺňať po celý čas výkonu pracovnej činnosti.

Kvalifikačné predpoklady zamestnanca

Splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ (riaditeľ, zriaďovateľ). Aby sme mohli posudzovať kvalifikačné predpoklady, treba si ujasniť, o akú kategóriu (podkategóriu) pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca ide.

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z.:

 • pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v niektorej z kategórii: učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg alebo učiteľ profesijného rozvoja,
 • odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v niektorej z kategórii: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérny poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov postupujeme podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška č. 1/2020 Z. z.). Vyhláška nadobudla účinnosť 15. januára 2020. Bola vydaná na základe § 85 zákona č. 138/2019 Z. z.

V jednotlivých prílohách definuje kvalifikačné predpoklady pre kategórie:

Posúdenie získaného vzdelania

Pre posúdenie kvalifikačných predpokladov pre jednotlivé kategórie PZ a OZ treba posúdiť získané vzdelanie. Na tento účel zamestnanec/uchádzač o zamestnanie predkladá doklady o získanom vzdelaní.

Pri dosiahnutí:

 • stredného vzdelania predkladá: vysvedčenie o maturitnej skúške, resp. výučný list, vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške,
 • vyššieho odborného vzdelania predkladá: vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom,
 • vysokoškolského vzdelania predkladá: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania a pod.

Zákon č. 138/2019 Z. z. špecifikuje, pre ktorú kategóriu aký stupeň vzdelania je potrebný, napr.: pre učiteľa je potrebné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Následne na základe vyhlášky č. 1/2020 Z. z. posudzujeme študijný program a študijný odbor získaného vzdelania.

V prípade pochybností alebo nejasnosti pri posudzovaní získaného vzdelania pre pracovnú činnosť PZ/OZ je dôležitá informácia o obsahu záverečnej skúšky. V niektorých prípadoch možno zohľadňovať napr. druh školy, obsah získaného vzdelania a pod.

Posúdenie kvalifikačných predpokladov definuje vyhláška č. 1/2020 Z. z. nasledovne. Ak ide o:

 • učiteľa, vychovávateľa alebo o majstra odbornej výchovy, kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj s ohľadom na druh školy a typ školy alebo na školské zariadenie a poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
 • učiteľa odborných vyučovacích predmetov, kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj porovnaním obsahu vyučovaných predmetov podľa školského vzdelávacieho programu a obsahu získaného vzdelania. 
 • majstra odbornej výchovy alebo o pedagogického zamestnanca pracoviska praktického vyučovania, kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj porovnaním odboru vzdelávania, v ktorom majster odbornej výchovy alebo pedagogický zamestnanec pracoviska praktického vyučovania poskytuje výchovu a vzdelávanie, a obsahu získaného vzdelania. 
 • pedagogického zamestnanca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“), kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj s ohľadom na poskytovanie výchovy v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s poruchami správania alebo deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli v zariadení sociálnej pomoci týrané, sexuálne zneužívané alebo že v tomto zariadení boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin. 
 • odborného zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, rozsah požadovaného vzdelania, ktorý tvoria kvalifikačné predpoklady, sa posudzuje aj s ohľadom na vykonávanie odborných činností, ktoré tvoria druh sociálnej služby v zariadení sociálnej pomoci a s ohľadom na vekovú skupinu detí v tomto zariadení.

Pri niektorých pozíciách je dôležitá aj pracovná skúsenosť.

Na dokladovanie dĺžky výkonu pracovnej činnosti sa použijú: doklady o pracovnom pomere, pracovné posudky, potvrdenie o dĺžke prac. činnosti od predchádzajúcich zamestnávateľov.

Príklad:

Zamestnanec má učiť na ZŠ na druhom stupni slovenský jazyk. V roku 2006 ukončil vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie. Je kvalifikovaný s týmto vzdelaním?

Postup: Základným predpokladom je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Následne vo vyhláške č. 1/2020 Z. z., ktorá upravuje kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca, v prílohe č. 1 (príloha upravuje kvalifikačné predpoklady pre kategóriu učiteľ), vyhľadáme časť, ktorá pojednáva o kvalifikačných predpokladoch učiteľa základnej školy na druhom stupni t. j. 1. diel, III. časť. V danom prípade je vzdelanie získané v roku 2006, teda „vzdelanie získané podľa predpisov účinných od 1. apríla 2002 do 31. augusta 2019“ (body 21 - 26). V tejto časti následne hľadáme spomenutý študijný odbor a študijný program. Vyhláška uvádza aj ďalšie potrebné vzdelanie (ak je potrebné) pre plnenie kvalifikačných predpokladov. V tomto prípade nachádzame študijný odbor „učiteľstvo akademických predmetov“ pod bodom č. 21.

Keďže študijný program je „zameraný na príslušný akademický predmet“ (zameranie je na predmet, ktorý má zamestnanec učiť) a ďalšie vzdelanie nie je potrebné, môžeme potvrdiť, že zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ.

Nejednoznačnosť posúdenia kvalifikácie

Častejšie sa však stáva, že posúdenie vzdelania nie je také jednoznačné. V takých prípadoch treba posúdiť aj:

 • záverečné skúšky,
 • obsah vzdelania či
 • ďalšie získané vzdelanie.

Pri vysokoškolskom vzdelaní neučiteľského smeru je základným predpokladom získanie pedagogickej spôsobilosti. To znamená, absolvovanie doplnkové pedagogické štúdium (ďalej len „DPŠ“), ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie. Na základe DPŠ tak bude PZ môcť vyučovať predmety, z ktorých bola vykonaná štátna skúška. Ďalšia možnosť je rozširujúce štúdium a pod.

Kariérový stupeň

Po posúdení kvalifikovanosti zamestnanca/uchádzača o zamestnanie nasleduje zaradenie do kariérového stupňa. Zaradenie PZ a OZ do kariérového stupňa je v závislostí od náročnosti výkonu pracovnej činnosti a miery osvojenia si profesijných kompetencii.

Zákon č. 138/2019 Z. z. pozná 4 kariérové stupne a zaradenie do nich definuje v § 29 a v § 30:

Začínajúci PZ/OZ - „Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec, ak:

 1. nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť, alebo
 2. zmení zamestnávateľa pred ukončením adaptačného vzdelávania.“

Samostatný PZ/OZ - „Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak:

 1. úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,
 2. vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre inú kategóriu odborného zamestnanca ako tú, v ktorej je zaradený,
 3. vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň vyžadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu, v ktorej je zaradený,
 4. vykonával najmenej päť rokov činnosť v inom štáte porovnateľnú s pracovnou činnosťou alebo
 5. vykonával činnosť vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka najmenej päť rokov v študijnom odbore, ktorý súvisí s:
 1. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
 2. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
 3. obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.

Pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak:

 1. vykonával pracovnú činnosť v kategórii odborného zamestnanca najmenej päť rokov,
 2. bol zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec a
 3. spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii, do ktorej má byť zaradený.

Odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec, ak:

 1. vykonával pracovnú činnosť v kategórii učiteľ, vychovávateľ alebo majster odbornej výchovy najmenej päť rokov,
 2. bol zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 3. spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii, do ktorej má byť zaradený.

Ak ide o školu zriadenú ministerstvom vnútra, pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak vykonával pracovnú činnosť v služobnom pomere4) v trvaní najmenej päť rokov.“

PZ/OZ s prvou atestáciou -„Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak:

 1. vykonal prvú atestáciu pre príslušný stupeň vyžadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu, v ktorej je zaradený,
 2. vykonal druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený, alebo
 3. získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí s

1. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3. obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.“

PZ/OZ s druhou atestáciou -Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak:

 1. vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený, alebo
 2. získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v ďalšom študijnom odbore, ktorý súvisí s

1. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3. obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.“

Od zaradenie do kariérového stupňa nezávisí len zaradenie do platovej triedy, ale aj náplň pracovnej činnosti.

Príklad:

 • PZ s prvou atestáciou môže vykonávať činnosť uvádzajúceho PZ/OZ, činnosť vedúceho PZ/OZ,
 • PZ s druhou atestáciou môže vykonávať činnosti odborného garanta programu funkčného vzdelávania a špecializačného vzdelávania, činnosť metodika profesijného rozvoja, činnosť člena atestačnej komisie a pod.

Príklad:

Do pracovného pomeru má nastúpiť zamestnanec, ktorý má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa na UMB študijný odbor biológia . Bude vyučovať biológiu na II. stupni ZŠ. Ide o prvý pracovný pomer v školstve.

Postup: V tomto prípade zamestnanec napriek tomu, že nespĺňa kvalifikačné predpoklady (musí si doplniť pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti a na vyučovanie predmetu biológia) absolvuje adaptačné vzdelávanie a bude zaradený ako začínajúci PZ. Pri nástupe mu však zamestnávateľ určí podmienku doplnenie vzdelania pre plnenie kvalifikačných predpokladov. Na základe tohto bude zamestnanec aj po ukončení adaptačného vzdelávanie považovaný za zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady až do doby, kým nevyprší čas na doplnenie vzdelania.

Platová trieda

Na základe získaného stupňa vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa možno zamestnanca zaradiť do platovej triedy. MŠVVaŠ na svojej webovej stránke zverejňuje potrebné smernice, výklady, pomôcky pre aplikačnú prax a iné dokumenty.

Pomerne jasné je zaradenie zamestnanca do platovej triedy v prípade, ak sa jedná o prvé zamestnanie v školstve. Problém nastáva po ukončení adaptačného vzdelávania. Tu je dôležité, aby zamestnávatelia rozlíšili, či je zamestnanec kvalifikovaný na úrovni najvyššieho dosiahnutého vzdelania, alebo je kvalifikovaný na úrovni nižšieho vzdelania ako je jeho najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Napríklad zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ale na danú pozíciu je kvalifikovaný na úrovni USO alebo na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa.

Príklad:

Aké bude zaradenie do platovej triedy učiteľky v MŠ, ak má nasledovné vzdelanie: úplné stredné vzdelanie odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, VŠ I. stupeň – manažment, VŠ II. stupeň – ekonomika, 1. atestácia (učiteľka v predprimárnom vzdelávaní).

Postup:Učiteľka MŠ je kvalifikovaná na úrovni stredoškolského vzdelania, na ktoré nadväzuje aj vykonaná atestácia. Bude zaradená do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s prvou atestáciou, čomu prislúcha 6. platová trieda. Aj pri zohľadnení VŠ vzdelania II. stupňa, ktoré je iné ako požadované, by jej patrila platová trieda 6.

Otázky súvisiace s prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Po prijatí novej legislatívy vystali niektoré otázky ohľadne výkladu niektorých ustanovení, aplikácii nových ustanovení, nových pojmov či záležitostí, ktoré v sebe spájali „starý aj nový“ zákon. MŠVVaŠ vydáva rôzne pomôcky pre aplikačnú prax. Tak to bolo aj v prípade zmeny kreditového príplatku na príplatok za profesijný rozvoj alebo v prípade atestácii a pod.

Príklad:

Pani učiteľka mala u nás uzavretý pracovný pomer na dobu určitú od 1. 9. 2018 až do 31. 8. 2019. V čase trvania pracovného pomeru bola zaradená v kariérovom stupni ako samostatný učiteľ s 18 ročnou praxou a bol je vyplácaný 6 % kreditový príplatok (mala 30 kreditov). Pani učiteľka absolvovala prípravné atestačné vzdelávanie a v čase kedy nebola u nás už zamestnaná 19. 11. 2019 vykonala prvú atestáciu. S pani učiteľkou sme opäť 4. 2. 2020 uzatvorili pracovný pomer.

Vzhľadom k tomu, že sa od 1. 9. 2019 menil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce, máme pani učiteľku zaradiť tak ako kolegyne, ktoré u nás pracujú dlhodobo a postupovali by sme podľa nového zákona: „Kreditový príplatok priznaný do 31. 8. 2019 sa s účinnosťou od 1. 9. 2019 považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. 8. 2026. V § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. nie je uvedené ustanovenie, na základe ktorého by po vykonaní atestácie bolo možné pozastaviť vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj nie je viazaný na atestáciu. Teda aj po vykonaní atestácie, podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019, sa bude príplatok za profesijný vyplácať až do 31. 8. 2026.“ Alebo ako novej zamestnankyni (prijatej 4. 2. 2020) ju mám zaradiť podľa nového zákona, to znamená, že bude zaradená do karierového stupňa učiteľ s 1 atestáciou (pretože spĺňa podmienky – vykonala 1 atestáciu a má min 5 ročnú prax ako samostatný učiteľ), ale kredity jej už nebudú priznané, nakoľko nový zákon hovorí iba o príplatku za profesionálny rozvoj (§ 14e zákona) a určuje podmienky, za akých učiteľovi budú priznané a keďže tento typ vzdelávania ešte v praxi nefunguje nemohla potrebný typ vzdelávania absolvovať.

Postup: Ako uvádza pomôcka pre aplikačnú prax (MŠVVaŠ SR) vydaná 1. 10. 2019: „Ak zamestnávateľ s pedagogickým zamestnancom alebo s odborným zamestnancom ukončil pracovný pomer k 30. júnu 2019 a bol mu priznaný kreditový príplatok podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 a nastúpil k tomu istému zamestnávateľovi alebo k inému novému zamestnávateľovi ako pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec od 1. septembra 2019 alebo neskôr v tomto školskom roku, príplatok za profesijný rozvoj nový zamestnávateľ naďalej pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi od 1. septembra 2019 vypláca až do 31.augusta 2026.“[1] Na základe informácii (1. atestácia pre príslušný stupeň vyžadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu, v ktorej je zaradený; 5 rokov zaradenie v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec) a vyššie uvedených informácii z MŠVVaŠ bude zamestnankyňa zaradená ako PZ s 1. atestáciou a bude jej naďalej vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj.

Záver

Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov pre výkon pracovných činností v jednotlivých kategóriách a podkategóriách je dôležité z pohľadu zamestnanca ako aj z pohľadu zamestnávateľa. Práve zamestnávateľ posudzuje splnenie kvalifikačných predpokladov a prípadné uznanie, resp. neuznanie kvalifikácie by mal vedieť obhájiť. Plnenie kvalifikačných predpokladov má vplyv na výkon vzdelávacích a ďalších špecializovaných činností, má vplyv na zaradenie do platovej triedy, má vplyv na možnosti vykonania atestácii a pod.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

LITERATÚRA:

 1. Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Vyhláška č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 4. Zaraďovanie PZ a OZ do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/15519.pdf
 5. Pomôcka pre aplikačnú prax. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/15260.pdf

[1] Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/15260.pdf

 ARCHÍV - Manažment školy v praxi č. 9/2020 - odborný časopis - Manažment školy v praxi

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov