Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia (nové znenie)

Kategória: Aktuality Autor/i: vlada.gov.sk

Vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Návrh reflektuje spôsob financovania úvodného ročníka v ZŠ. Upravuje sa financovania žiakov, ktorým zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole. V súčasnosti je normatív 10 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme, úpravou sa zvýši na 30 %. Normatív na žiakov konzervatória, ktorí sa vzdelávajú v druhom odbore vzdelávania, resp. v zameraní jedného odboru vzdelávania, sa navrhuje 10 %. V súčasnosti boli žiaci financovaní iba za vzdelávanie v jednom odbore vzdelávania. Upravuje sa aj financovanie účastníkov výchovy a vzdelávania vzdelávajúcich sa v ústave pre výkon väzby alebo v ústave pre výkon trestu odňatia slobody a upravujú sa hodnoty pre výpočet normatívu pre 1. až 4. ročník osemročného gymnázia. Úpravou sa zohľadňuje vyšší počet vyučovacích hodín, delených hodín a nižší počet žiakov na pedagogického zamestnanca osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu oproti základnej škole. Upravuje sa aj spôsob financovania novovzniknutých zariadení poradenstva a prevencie v priebehu kalendárneho roka. Finančný príspevok sa navrhuje určiť cez navýšený paušálny príspevok. Upravujú sa hodnoty pomeru priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov, ktorý sa používa pri výpočte koeficientu personálnej náročnosti, aj hodnoty pre výpočet koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy v súvislosti s valorizáciou platov, spôsob výpočtu osobných nákladov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie január až august 2024.

Zdroj a ďalšie informácie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29128/1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov