Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška č. 159/2018 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného. 

Vyhláška sa týka doplnenia vykazovania sumy vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov; vykazovanie údajov sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činnú osobu (preddavky určené priamo v ročnom zúčtovaní poistného); doplnenie popisu pre použitie opravného a aditívneho výkazu pre potreby praxe; vypustenie podmienky porušenia povinnosti vykazovať výšku preddavku pre samostatne zárobkovo činnú osobu; ustanovenie osobitného popisu pre jednotnú aplikáciu pre špecifický symbol pre platenie nedoplatkov; vypustenie ustanovení, ktoré vymenúvali skupiny poistencov, ktorým malo byť vykonané ročné zúčtovanie; doplnenie zrušenia maxim. vymeriavacieho základu a rozdielny režim pri dividendách za obdobia do 31. 12. 2012 a po tomto dátume; nemožnosť predpísania nedoplatku z neodvedeného preddavku na poistné zamestnancovi; vypustenie oznamovania výšky príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta.

Legislatívny proces

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov