Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Podnetné články na portáloch Wolters Kluwer SR

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Články na portáloch Wolters Kluwer SR môžu byť inšpiráciou pre prax manažmentu rôznych oblastí, napr. personalisti, zamestnávatelia, manažéri ľudských zdrojov, ekonómovia, účtovníci rozpočtových a príspevkových organizácií verejnej správy, manažment zdravotníctva, podnikatelia, obce a mestá a ďalších spolupracujúcich subjektov manažmentu školy a portálu direktor.sk. 

Prístup k portálom daneauctovnictvo.sk, ropoaobce.sk, pracovnepravo.sk, pravovzdravotnictve.sk, vovpraxi.sk je možný pri bezplatnej registrácii 10 dňovej demoverzie.

Vrátenie odstupného

 JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Všeobecné pravidlo o vrátení odstupného upravuje § 76 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Zamestnanec je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak.

 

Viac tu: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/vratenie-odstupneho.ppv-303.html

Okamžité skončenie pracovného pomeru

JUDr. Anton Ukropec

Príspevok sa zaoberá okamžitým skončením pracovného pomeru ako jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru. V porovnaní s ostatnými spôsobmi ide o výnimočný spôsob skončenia pracovného pomeru. Príspevok poukazuje najmä na dôvody skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ako aj zamestnanca, ale aj na požiadavky platnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, doplnené súvisiacimi rozhodnutiami súdov.

Viac tu: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/uctovnictvo-ropo-a-obci/okamzite-skoncenie-pracovneho-pomeru.m-2962.html

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz zamestnanca

JUDr. Marek Švec, PhD.

V aplikačnej praxi sa pomerne často vyskytujú sporné situácie spočívajúce vo vzniku poškodenia zdravia zamestnanca mimo výkonu práce a mimo pracoviska (napr. na parkovisku zamestnávateľa, na pracovnej ceste alebo aj počas absolvovania lekárskej prehliadky). Do akej miery sa uplatňuje pracovnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz zamestnanca pri odchode z pracoviska? Posudzovanie konkrétnych situácií sa líši vzhľadom na subjektívny právny výklad konkrétnych zákonných ustanovení.

Viac na: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/z-praxe/pracovnopravna-zodpovednost-zamestnavatela-za-pracovny-uraz-zamestnanca.c-259.html

Vyhlášky ÚVZ SR ako právny predpis

JUDr. Peter Kukliš, CSc. Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Súčasná pandemická situácia výrazným spôsobom preveruje schopnosti politikov, verejných činiteľov, odborníkov z množstva oblastí ľudskej činnosti, ale aj schopnosti jednotlivcov i komunít v postavení objektu činnosti (ale i nečinnosti) osôb a inštitúcií zodpovedných (v rozličných oblastiach a na rôznej úrovni) za riešenie tejto situácie. Súčasné obdobie sa vyznačuje výraznou, viacmenej oprávnenou kritikou viacerých právnych aspektov zápasu s pandémiou. Predmetom kritiky je aj neujasnenosť používaných niektorých právnych, resp. neprávnych predpisov z aspektu ústavnosti a zákonnosti, osobitne opatrení na predchádzanie ochoreniam a opatrení vo vybraných prípadoch ohrozenia zdravia úradov verejného zdravotníctva.

Viac tu: https://www.pravovzdravotnictve.sk/sk/casopis/pravo-a-manazment-v-zdravotnictve/vyhlasky-uradov-verejneho-zdravotnictva-ako-pravny-predpis.m-1015.html

Situácie objektívne vnímané ako konflikt záujmov

JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M. MA

Dňa 30. apríla 2021 (s účinnosťou od 15. júna 2021) bola vydaná nová verzia Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania (ďalej len „MP CKO č. 13“). Súčasťou tohto dokumentu je aj novelizovaná príloha č. 2 „Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku.“ V prílohe č. 2, stanovujúcej splniť určité povinnosti v súvislosti s konfliktom záujmov, je na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy súčasne odkazované na definíciu konfliktu záujmov podľa čl. 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie 2018/1046“). 

Viac tu: https://www.vovpraxi.sk/sk/casopis/verejne-obstaravanie-pravo-a-prax/situacie-objektivne-vnimane-ako-konflikt-zaujmov.m-350.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov