Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Počet voličov pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z Riadenia školy

Vo vyhláške č. 291/2004 Z. z. je uvedené,  že rodičia majú jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú viaceré ich deti. Možno chápať ako rodičov aj zákonných zástupcov (napr. príbuzných), ktorí majú dieťa zverené do starostlivosti? Prechádzajú na nich rodičovské práva aj v tomto prípade? Znamená to, že matka a otec majú ako rodičia jeden hlas alebo každý z nich hlasuje zvlášť? Čo ak nie sú rodičia schopní dohodnúť sa na rovnakých kandidátoch a zvoliť ich v prípade, že majú dokopy jeden hlas? Zároveň to znamená, že 100 % voličov – rodičov  – je v podstate počet žiakov, ktoré má škola (pričom súrodenci sú počítaní ako jeden hlas) alebo 100 % voličov- rodičov – je počet všetkých rodičov (otec, matka, zákonní zástupcovia)?

Odpoveď:

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež vyhláška č. 291 /2004 Z. z. hovorí o „rodičoch“. Ak sú prípady, že rodičom sú odobraté ich rodičovské práva a dieťa je v opatere iného zákonného zástupcu ako rodičov, možno ich pri voľbách za skupinu rodičov chápať „ako rodičov“. Je však potrebné poznať, do akej miery sú rodičom obmedzené rodičovské práva, o čom môže rozhodovať len súd.

Podľa § 8 ods. 4 pri voľbe zástupcu za rodičov do orgánu školskej samosprávy rodičia môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení. Ak vezmeme do úvahy toto ustanovenie, dá sa to chápať tak, že obaja rodičia majú uplatniť jeden hlas, vyhláška nehovorí o tom, že každý z rodičov môže uplatniť jeden hlas.  Počet voličov je potrebné spočítať pred voľbou, aby sa dalo po prezentácii určiť, či sa voľba môže uskutočniť. Podľa § 1 ods. 6 vyhlášky č. 291/2004 Z. z. voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina voličov. Táto podmienka práve pri voľbách za rodičov je často nesplnená a riaditeľ v takom prípade musí opäť zvolať rodičov a uskutočniť opakovanú voľbu. Pri opakovaných voľbách sa už nadpolovičná väčšina nevyžaduje.

26. 8. 2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov