Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Kategória: Aktuality

Od 1. do 30. apríla 2019 sa v základných školách uskutočnia zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov pred začiatkom školského roka 2019/20. 

Kedy je nový termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky?

Novela školského zákona priniesla od 1. 9. 2015 zmenu, ktorá sa týka termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej „PDŠ“). Termín saposunul na neskoršie obdobie, a to od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť PŠD.

Kto určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky?

Odporúča sa, aby zriaďovatelia určili termín po konzultácii s príslušným riaditeľom z dôvodu dobrej organizácie. Podľa § 20 ods. 3 školského zákona miesto a čas zápisu na plnenie PŠD v ZŠ určí:

  • obec všeobecne záväzným nariadením (potrebné je riešiť v dostatočnom predstihu vzhľadom na lehoty pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o VZN),
  • orgán miestnej štátnej správy v školstve (okresný úrad v sídle kraja pre ZŠ vo svojej zriaďovateľskej  pôsobnosti),
  • riaďovateľ cirkevnej školy (pre základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti),
  • zriaďovateľ súkromnej školy (pre základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti).

Aký je termín vydania rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie?

V súvislosti so zmenou termínu zápisu do ZŠ sú v školskom zákone zmeny aj v ods. 2 § 60, ktorý ustanovuje termín vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie a termín oznamovacej povinnosti riaditeľov škôl voči obciam, v ktorých majú žiaci trvalý pobytRiaditeľ vydáva rozhodnutie o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má základné vzdelávanie začať.Riaditeľ základnej školy vydáva rozhodnutie v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. § 5 ods. 3 pís. a) o prijatí žiaka do školy alebo písm. b) o odklade začiatku PŠD. Riaditeľ spádovej školy je povinný prijať na plnenie PŠD prednostne deti, ktoré majú trvalé bydlisko v školskom obvode spádovej školy (§ 20 ods. 6 školského zákona), a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

Kedy je riaditeľ povinný poslať príslušnej obci zoznam prijatých žiakov?

Riaditeľ školy do 30. júna je povinný poslať príslušným obciam, v ktorých majú žiaci trvalý pobyt, zoznam žiakov, ktorých na vzdelávanie prijal. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa. Riaditeľ školy po zápise je povinný písomne oznámiť príslušnému okresnému úradu v sídle kraja v termíne do 15. mája počty detí v tabuľke, ktorá je zverejnená na stránke www.uips.sk, Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR)-Škol (MŠVVŠ SR)3 – 1 - Príloha_zápis. Príslušný okresný úrad v sídle kraja po spracovaní sumárnej tabuľky za kraj posiela údaje bývalému Ústavu informácií a prognóz školstva.

Aké povinnosti vyplývajú obci v súvislosti s vedením evidencie detí a žiakov?

Podľa  § 6 ods. 19 zákona č. 596/2003 Z. z. má obec povinnosť viesť evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia PŠD, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a viesť evidenciu, v ktorej škole ju plnia. V zozname majú byť zaevidované všetky deti vo veku 6 do 16 rokov, ktorí plnia PŠD nielen v spádovej škole, ale aj v iných školách (napr. aj deti, ktoré majú rozhodnutie o odklade, ktoré plnia PŠD v školách pre žiakov so ŠVVP, alebo v ZŠ podľa výberu zákonného zástupcu, ktoré plnia 10. rok PŠD v SŠ, alebo v školách v zahraničí). Podľa § 6 ods. 4 uvedeného zákona obec má  kompetenciu vykonávať štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávanie maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka. V súlade s § 37 (Priestupky) uvedeného zákona, sa priestupku dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o PŠD dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na PŠD alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku. 

Kedy začína a kedy končí povinná školská dochádzka?

PŠD začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak dieťa dosiahne vek 6 rokov v septembri, zákonný zástupca je povinný ho zapísať na plnenie PŠD na školský rok, ktorý začína až v nasledujúcom kalendárnom roku (§ 19 ods. 3 školského zákona). Školský zákon umožňuje, aby na plnenie PŠD bolo výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov. Ak zákonný zástupca požiada, aby bolo takéto dieťa prijaté, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a súhlasné vyjadrenie lekára pre deti a dorast. PŠD je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 19 ods. 2 školského zákona).Ak žiak bol pri začatí plnenia PŠD zaradený do nultého ročníka, tento ročník bol prvým rokom jeho školskej dochádzky. Jeho desaťročná PŠD by teda skončila úspešným absolvovaním deviateho ročníka.

Možno do ZŠ prijať dieťa mladšie ako 6 rokov a zaradiť ho do nultého ročníka ZŠ alebo prípravného ročníka v škole pre žiakov so ŠVVP?

Školský zákon ustanovuje v § 19 vek, kedy začína PŠD dieťaťa (dovŕšenie šiesteho roku veku a dosiahnutie školskej spôsobilosti). Ustanovuje aj postup v prípade, ak dieťa dosiahlo vek na plnenie PŠD, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť. V takomto prípade riaditeľ školy rozhodne o odklade PŠD alebo o prijatí do školy a zaradení do nultého ročníka. Odsek 6 definuje pojem nultý ročník nasledovne: „Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy“.

Podobne sa postupuje aj pri zaradení dieťaťa do prípravného ročníka v ZŠ pre žiakov so ŠVVP. Do takejto školy je možné prijať len dieťa, ktoré má príslušným zariadením výchovného poradenstva a prevencie (CŠPPPaP) diagnostikované zdravotné znevýhodnenie. Pojem prípravný ročník je definovaný v § 97 ods. 3 školského zákona: „Prípravný ročník je určený pre žiakov podľa § 2 písm. k), ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b)“. Rozumie sa § 2 písm. k)  (definuje deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením) a § 97 ods. 3 školského zákona).

Z uvedeného vyplýva, že nie je možné dieťa mladšie ako šesť rokov prijať do základnej školy a zaradiť do nultého ročníka alebo do základnej školy pre žiakov so ŠVVP a zaradiť ho do prípravného ročníka. Súčasne nie je možné zamieňať pojmy „nultý ročník“ a „prípravný ročník“.

Za akých podmienok možno prijať na povinnú školskú dochádzku dieťa, ktoré nedosiahlo šesť rokov?

§ 19 ods. 8 školského zákona ustanovuje možnosť, že vo výnimočných prípadoch možno na plnenie PŠD prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku. Ak zákonný zástupca požiada o prijatie, je povinný priložiť k žiadosti súhlasné stanovisko príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Je to jedna z možností rozvíjania nadania dieťaťa, ktorú ustanovuje § 103 ods. 9 písm. b) školského zákona „prijatie do školy pred dosiahnutím šiesteho roku veku“.

Môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako v spádovej škole?

PŠD sa plní podľa § 20 ods. 1 školského zákona v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podľa § 20 ods. 5 školského zákona žiak plní PŠD v škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu. Zákon umožňuje, aby žiak plnil PŠD v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy na základné vzdelávanie prijme. Môže ísť o inú základnú školu zriadenú obcou, alebo zriadenú iným zriaďovateľom (napríklad cirkevnú, súkromnú). Riaditelia škôl sú povinní do 30. júna poslať zoznam detí, ktoré prijali na plnenie PŠD obciam podľa trvalého bydliska detí. PŠD môže žiak plniť aj v SŠ alebo v škole pre žiakov so ŠVVP. Prijímanie do týchto škôl sa neuskutočňuje takým spôsobom, ako do bežnej základnej školy. Školský zákon ustanovuje, pre ktoré deti alebo žiakov sú tieto školy zriadené a akým spôsobom prebieha prijímanie do týchto škôl. V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinnýprihlásiť dieťa na plnenie PŠD v ZŠ.

Kde plní povinnú školskú dochádzku žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko?

Ak ide o žiaka, ktorý nemá trvalé bydlisko a zákonný zástupca mu nedokáže zabezpečiť plnenie PŠD, bude ju plniť v súlade s § 20 ods. 9  zákona č. 596/2003 Z. z. v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve (okresný úrad v sídle kraja).

Ako plní povinnú školskú dochádzku žiak, ktorý je so svojim zákonným zástupom dlhodobo v zahraničí?

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie PŠD v spádovej škole. Súčasne požiada o povolenie plniť PŠD v zahraničí za podmienok podľa § 25 školského zákona.

Mgr. Mária Stanislavová

Zdroj: Manažment školy v praxi č. 1/2016


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov