Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Plán obnovy a odolnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.

V oblasti regionálneho školstva boli v Pláne obnovy a odolnosti vypracované míľniky a ciele v dvoch komponentoch:

1.  Komponent 6:  Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania
 
  1. Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
  2. Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.
  3. Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.
  4. Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov.
  5. Podpora desegregácie škôl.  
  6. Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl.
  • Investície: Debarierizácia školských budov. Dobudovanie školskej infraštruktúry.
2.  Komponent 7:  Vzdelávanie pre 21. storočie
 
  1. Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma.
  2. Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby.
  • Investície: Digitálna infraštruktúra v školách. Dobudovanie školskej infraštruktúry.

Dňa  24. 9. 2021 bol prijatý zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 26 (Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2021)  sa v ods. 3  umožňuje využívať na financovanie úloh, ktoré sú zároveň míľnikmi a cieľmi určenými v Pláne obnovy a odolnosti aj § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,  stredných  škôl  a  školských  zariadení  v  znení  neskorších  predpisov ( ďalej len „zákon 597/2003 Z. z.“). 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov