Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pieskoviská - povinnosti prevádzkovateľov

Kategória: Aktuality

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať. 

Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú štátny zdravotný dozor na úseku pieskovísk v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

Prevádzkovatelia musia počas sezóny pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody najmenej raz za dva týždne. O čistení a udržiavaní pieskoviska musia viesť záznamy. Sezóna pieskovísk trvá od 1. marca do 30. novembra.

Prevádzkovatelia pieskovísk sú povinní technickými opatreniami zabrániť vstupu zvierat do pieskovísk, prípadne zabezpečiť ich zakrývanie vhodnou fóliou, zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu

Rodičia by mali dbať aby deti dodržiavali základné hygienické návyky a rešpektovať pokyny pediatra, pokiaľ ide o ich očkovanie, aby na hry detí v pieskoviskách dozerala dospelá osoba a aby v prípade poranenia dieťaťa napríklad znečistenou injekčnou striekačkou ranu ošetrili, dezinfikovali a informovali pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Môže to byť očkovanie proti hepatitíde typu A a B, pravidelné sérologické vyšetrenia, resp. sledovanie zdravotného stavu dieťaťa počas šiestich mesiacov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2F7ExR6.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov