Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

PIAAC - Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Kategória: Aktuality Autor/i: https://piaac.nucem.sk/

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) spúšťa s ročným posunom pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies, ďalej PIAAC), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.  

Výskum, ktorý je zameraný na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu, bude spustený 24. mája 2021 a potrvá do augusta tohto roku. 

PIAAC – Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých je medzinárodný výskum, ktorý meria úroveň zručností populácie vo veku od 16 – 65 rokov. Overuje zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri riešení problémov vyskytujúcich sa v každodennom živote, ako napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v elektronickej podobe, využívanie počítačov, ale aj situácií, s ktorými sa človek stretáva v súčasnom technologicky vyspelom pracovnom prostredí. Výskum sa zameriava na tri kompetenčné oblasti, v ktorých sa skúmajú a sledujú úrovne zručností dospelých obyvateľov jednotlivých zúčastnených krajín sveta. Jednotlivé kompetenčné oblasti reprezentujú úlohy zamerané na overenie zručností v čítaní, počítaní a schopností riešiť problémy s využitím informačno-komunikačných technológií.

Hlavný cieľ účasti Slovenska vo výskume PIAAC je prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania a overiť konkurencieschopnosť s ostatnými zúčastnenými krajinami. Výsledky výskumu ukážu aktuálnu situáciu v kľúčových oblastiach kompetencií slovenskej dospelej populácie a budú publikované v národnej správe. Detailnejšie informácie o technickej stránke realizácie výskumu a použitej metodológii budú uvedené v technickej správe.

Cieľovou vzorkou sú obyvatelia vo veku 16 – 65 rokov. Výberová vzorka sa zostavuje podľa metodiky výberu a zadaných parametrov. V hlavnom meraní tvorí vzorku približne 5 500 respondentov zoradených demograficky (na základe regiónu, veku, pohlavia, atď.). Dáta sa budú zozbierať v elektronickej forme – vyplnením elektronického dotazníka (v tablete/notebooku), resp. v prípade potreby je možné vyplniť dotazník aj v tlačenej forme.

Zdroj a ďalšie informácie: https://piaac.nucem.sk/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov