Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Overovanie účasti žiakov na predmetových olympiádach

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Na základe Kritérií prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu, ktoré stanovilo MŠVVaŠ, konkrétne kritéria „Predmetová olympiáda“, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sprístupnil na www.olympiady.sk riaditeľom stredných škôl výsledkové listiny okresných a krajských kôl predmetových olympiád žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ zo školských rokov 2018/2019 a 2019/2020, ktoré poskytli jednotlivé okresné úrady v sídle kraja a centrá voľného času.

Majú tak možnosť po zadaní hesla overiť umiestenie žiaka na olympiáde aj v prípade, ak žiak neodovzdal diplom alebo potvrdenie o účasti.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/overovanie-ucasti-ziakov-na-predmetovych-olympiadach.alej?ind=


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk