Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Originálne školské kompetencie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na daní z príjmov fyzických osôb, ktorý dostanú obce a VÚC prostredníctvom daňových úradov podľa kritérií uvedených v nariadení vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 

Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 2020 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií, teda podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2020.

Zdroj a ďalšie inormácie: https://www.minedu.sk/normativy-a-normativne-prispevky-na-rok-2020/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov