Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odporúčania Štátneho pedagogického ústavu počas prerušeného vyučovania

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu odporúča prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov – na základné učivo. Škola môže výkonové a obsahové štandardy presunúť do vyššieho ročníka. 

Učebnice obsahujú okrem základného učiva aj výberové témy, rozširujúce učivo, doplnkové pojmy a pod., ktoré v tejto situácii možno vynechať. Odporúčame klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Navrhujeme využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, a to prácou s rôznymi typmi a druhmi textov, s využitím medzipredmetových vzťahov a prierezových tém.

V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov nemusí škola v tejto špecifickej situácii prebrať všetky stanovené výkonové a obsahové štandardy daného ročníka, ale  ich môže presunúť do vyššieho ročníka.

Postupuje tak v súlade s bodom 7 RUP „škola môže ... rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania ...  za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.“ (Rámcové učebné plány pre základné školy). Zručnosti, ktoré by mali žiaci nadobudnúť v navrhovaných praktických aktivitách, môžu nadobúdať a zdokonaľovať vo vyšších ročníkoch.

Odporúčanie Štátneho pedagogického ústavu počas prerušeného vyučovania a užitočné linky


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov