Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborné stanovisko Slovenské národné stredisko pre ľudské práva k pandemickej situácii riešenia problémov na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy požiadal Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o odborné stanovisko k súčasnej pandemickej situácii riešenia problémov na školách.

"....V prípade podmieňovania vstupu žiakov a učiteľov 5. – 9. ročníkov základných škôl a stredných škôl do priestorov škôl, teda de facto pri podmieňovaní účasti týchto žiakov a učiteľov na prezenčnom vyučovaní preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, je cieľ, ktorý chcú dosiahnuť príslušné štátne orgány, legitímny. Prostriedky, ktoré boli zvolené na dosiahnutie tohto cieľa, však nie sú preukázateľne schopné tento cieľ dosiahnuť a nie sú ani nevyhnutné z hľadiska jeho dosiahnutia. Vzhľadom na chýbajúci preukázateľný súvis medzi podmieňovaním vstupu do priestorov škôl pre žiakov a učiteľov 5. – 9. ročníkov základných škôl a stredných škôl a významom tohto obmedzenia vo vzťahu k zníženiu šírenia ochorenia COVID-19 na školách nie je možné pristúpiť ani k hodnoteniu prínosov, ktoré by malo toto opatrenie, na ochranu života a zdravia osôb nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nemožnosť „ospravedlnenia“ rozdielneho zaobchádzania so žiakmi a učiteľmi 5. – 9. ročníka základných škôl a stredných škôl v porovnaní so žiakmi a učiteľmi 1. – 4. ročníka základných škôl Stredisko vyhodnotilo príslušné právne akty vlády, ministra školstva a Úradu verejného zdravotníctva ako akty porušujúce princíp rovnosti a zákaz diskriminácie podľa čl. 12 Ústavy v spojení so základným právom na vzdelanie podľa čl. 42 ods. 1 Ústavy a právom zamestnancov na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu pred diskrimináciou podľa čl. 36 ods. 1 písm. b) Ústavy.

Stredisko tiež v zmysle svojej kompetencie danej § 1 ods. 2 písm. a) zákona o zriadení Strediska upozornilo na možný nesúlad rozhodnutí ministra školstva vydaných podľa § 150 ods. 8 Školského zákona, ako aj na možný nesúlad samotného ustanovenia § 150 ods. 8 Školského zákona, ktorý umožňuje obmedziť právo na vzdelanie v období vyhláseného núdzového stavu, s Ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu.

Stredisko preto odporúča požiadať osoby, ktoré sú na to v zmysle zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnené, aby na Ústavnom súde SR iniciovali začatie konania o súlade ustanovenia § 150 ods. 8 Školského zákona a rozhodnutí ministra školstva podľa § 150 ods. 8 Školského zákona s Ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu."

Zdroj a celé znenie stanoviska: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/odborne-stanovisko-slovenskeho-narodneho-strediska-pre-ludske-prava.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov