Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborné publikácie pre manažment škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vydavateľstvo Wolters Kluwer ponúka okrem odborných časopisov Manažment školy v praxi a Didaktika a portálu direktor.sk aj  odborné publikácie z oblasti riadenia škôl a školských zariadení, ale aj tém zameraných na oblasť výchovy a vzdelávania.

Monografie sú určené pedagogickým a odborným zamestnancom všetkých typov škôl a školských zariadení, ich zriaďovateľom, metodikom, odborníkom školských úradov, členom samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení. Tvorcami obsahu kníh sú erudovaní odborníci, pedagógovia, pracovníci špecializovaných pracovísk.

 Mária Stanislavová - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Štvrté aktualizované vydanie prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy.

Textovú časť titulu podporujú vzory odporúčaných formálnych podaní na zjednotenie postupov v konaní pri voľbe (výbere) a ustanovovaní riaditeľov škôl a odpovede na najčastejšie otázky z predmetnej oblasti.

Kniha je vhodnou metodickou, ale aj praktickou pomôckou pre zriaďovateľov, ako aj členov rád škôl na zabezpečenie ich činností. 

Eshop: Mária Stanislavová - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

 

Miriam Niklová - Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach

Monografia približuje profesiu sociálneho pedagóga v kontexte vývoja sociálnej pedagogiky u nás, ale aj v zahraničí.  

Analyzuje osobnostné charakteristiky sociálneho pedagóga, jeho úlohy, funkcie. Vymedzuje kompetenčný profil sociálneho pedagóga, analyzuje sociálno-výchovné pôsobenie sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach, venuje sa monitoringu potrieb a problémov v práci sociálneho pedagóga v kontexte empirických zistení.

Snahou autorky je poukázať na význam a opodstatnenie sociálneho pedagóga v školách.

Eshop: Miriam Niklová - Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach

 

Erich Petlák - Inovácie v didaktike 

Publikácia sa zameriava na edukačné oblasti, ktoré môžu výrazne pozitívne ovplyvniť priebeh a výsledky vzdelávacej činnosti. Autor sa v jednotlivých kapitolách venuje oblastiam, ako sú učebné štýly, stratégie a taktiky učenia sa, vyučovacie metódy, tvorivé vyučovanie, využívanie informačných technológií vo vyučovacom procese.

Zároveň však zdôrazňuje najdôležitejší článok kvality vzdelávania, ktorým je práca učiteľa. Všetky kapitoly publikácie sú spracované tak, aby čitateľ získal predstavu o požiadavkách kladených na súčasnú edukáciu, podstatou ktorej nie je len získavanie nových vedomostí, ale potreba naučiť žiaka tvorivo rozmýšľať, prebúdzať u neho záujem o poznávanie a ďalšie sebavzdelávanie.

Eshop: Erich Petlák - Inovácie v didaktike

Vladimír Labáth - Pasce moci

Moc. Fenomén, ktorý v mnohých vyvoláva prevažne negatívne asociácie. Je túžba po moci vlastná len určitej skupine ľudí a naozaj má len negatívnu podobu?

Publikácia prináša nevšedný pohľad na moc ako prejav prirodzených potrieb človeka a súčasť každej interakcie medzi ľuďmi. Autor nestranne podáva informácie o všeobecných charakteristikách moci na úrovni osobnej, interpersonálnej, skupinovej a systémovej, ako aj o širších aspektoch a dôsledkoch jej uplatnenia. Hoci na viacerých miestach publikácie upozorňuje, že moc má pozitívnu i negatívnu podobu, väčšiu pozornosť venuje jej deštruktívnej rovine a nástrahám.

Originálny prístup k spracovaniu témy moci umocňuje skutočnosť, že autor čitateľovi svoj názor nevnucuje, vyhýba sa striktným hodnoteniam, tvrdeniam či nekritickému zovšeobecňovaniu, čím poskytuje čitateľovi priestor na vlastné úvahy.

Eshop: Vladimír Labáth - Pasce moci

 Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková - Povinné predprimárne vzdelávanie

Od 1. januára 2021 dochádza v oblasti predprimárneho vzdelávania k významnej zmene, ktorou je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti.

Publikácia reaguje na túto zmenu a predstavuje inštitút povinného predprimárneho vzdelávania v intenciách novelizovaného školského zákona, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o financovaní regionálneho školstva.

Čitateľ určite ocení, že sa autorky publikácie nezamerali len na teoretické vysvetlenie danej problematiky, ale venovali časť publikácie aj praktickým odporúčaným vzorom.

Eshop: Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková - Povinné predprimárne vzdelávanie

 Mária Stanislavová - Rada školy - školská samospráva. Otázky a odpovede

Publikácia prináša odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky. Konkrétne postupy pri ustanovení rady školy, zloženie členov rady školy, kompetencie rady školy a ich uplatňovanie v praxi, vzťahy rady školy so zriaďovateľom a riaditeľom školy či školského zariadenia sú len názornou ukážkou oblastí, ktoré čitateľ v publikácii nájde. Z praktických dôvodov sú súčasťou publikácie aj súvisiace právne predpisy.

Publikácia je vhodnou pomôckou pri riešení problémov pri ustanovení rady školy a pri jej ďalšej činnosti. Je určená všetkým základným a stredným školám a školským zariadeniam, zriaďovateľom, riaditeľom škôl a školských zariadení či metodickým orgánom.

 Eshop: Mária Stanislavová - Rada školy - školská samospráva. Otázky a odpovede

 Oľga Pivarníková - Jazykové kurzy pre deti cudzincov

Zvyšujúci sa počet školopovinných detí cudzincov na Slovensku podnietil potrebu organizovania jazykových kurzov slovenského jazyka na prekonávanie komunikačných bariér. Praktická príručka „Jazykové kurzy pre deti cudzincov" prináša celú škálu odpovedí, ktoré sa pri organizácii takýchto kurzov v praxi vyskytnú.

Čitateľ formou tejto príručky dostáva do rúk praktický návod, ako finančne a organizačne zabezpečiť jazykový kurz, ako pripraviť jeho obsahovú náplň, no získa aj komplexný pohľad na zameranie a priebeh kontroly kurzu.

Veľmi hodnotnou súčasťou publikácie sú otázky z praxe vrátane odpovedí, odporúčané vzory dokumentov, ale aj ukážka vzorovej vyučovacej hodiny.

 Eshop: Oľga Pivarníková - Jazykové kurzy pre deti cudzincov

Anna BöhmerováMária Stanislavová - Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia, 2. vydanie

Cieľom príručky nie je direktívne predpisovať postupy, ale odporúčať efektívne, zrozumiteľné a akceptovateľné prístupy a možnosti pri tvorbe koncepcie. Tvorcovia príručky zároveň pomenúvajú zásady pre vystupovanie uchádzača na výberovom konaní pri prezentovaní koncepcie, pri zodpovedaní otázok a poukazujú na niektoré nevhodné spôsoby vyjadrovania alebo vystupovania uchádzača na výberovom konaní.

Kniha je určená pre všetkých zriaďovateľov škôl a školských zariadení, odbory školstva pri územných aj miestnych samosprávach, riaditeľov škôl, tých, ktorí sa nimi chcú ešte len stať a pre všetkých tu nemenovaných funkcionárov škôl a školských zariadení.

Eshop: Anna BöhmerováMária Stanislavová - Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia, 2. vydanie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov