Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Od dnešného dňa sa zvýši suma životného minima

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

S účinnosťou od 1. 7. 2022 sa zvýši suma životného minima na 234,42 €. Pozitívne to ovplyvní všetky domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktoré sú prijímateľmi niektorej z dávok, príspevkov, daňových úľav alebo ich kombinácie. Narastie tak takmer 60 príspevkov a dávok, ktoré sú viazané na životné minimum.

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima publikuje rezort práce v Zbierke zákonov s účinnosťou od 1. júla 2022 na základe zákona o životnom minime (§ 5 z. č. 601/2003 Z. z.).

Sumy životného minima sa zvyšujú na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, ktorý podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky v 1. štvrťroku 2022 oproti 1. štvrťroku 2021 dosiahol hodnotu 1,075 a bol nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností v apríli 2022 oproti aprílu 2021 (1,117).

Od 1. júla tohto roka dochádza k úprave súm životného minima nasledovne:

  • ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu suma 218,06 € sa upravuje na 234,42 € mesačne (čo predstavuje zvýšenie o 16,36 €),
  • ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu suma 152,12 € mesačne sa upravuje na 163,53 € mesačne (čo predstavuje nárast o 11,41 €),
  • ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa suma 99,56 € mesačne sa upravuje na 107,03 € mesačne (čo je prírastok 7,47 €).

Valorizácia súm životného minima bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností, resp. na ich príjmy. Pôjde predovšetkým o domácnosti s deťmi, ktoré poberajú štátne sociálne dávky, ďalej domácnosti, ktoré sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi, a domácnosti fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím či poberateľom 13-steho dôchodku.

Do pozornosti dávame zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvýši o viac ako 104 € pre náhradného rodiča, ktorý sa stará o dvoch súrodencov. Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi narastie až o 177 €. Tieto príspevky sa menia v súvislosti s novelou zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Nejde teda iba o zmeny spôsobené navýšením životného minima, ale aj zmenou legislatívneho nastavenia týchto príspevkov.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/od-dnesneho-dna-zvysi-suma-zivotneho-minima.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov