Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nultý akčný plán stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo Nultý akčný plán inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021. 

Nultý akčný plán sa týka desegregácie vzdelávacieho systému, kde je cieľom predchádzanie a odbúravanie segregácie detí a žiakov vo vzdelávaní. Týka sa aj inklúzie v ranom a predškolskom veku (0 - 7 rokov). Sústrediť sa bude na zabezpečenie úspešnej implementácie povinného predprimárneho vzdelávania a podporu dostupnosti a kvality odbornej starostlivosti pre deti v ranom veku, s dôrazom na deti s rizikovým vývinom. Oblasť inklúzie žiakov a žiačok v základných a stredných školách má za cieľ definíciu a zavedenie podporných opatrení vo vzdelávaní tak, aby boli nárokovateľné, odrážali individuálne potreby detí a žiakov a oblasť podporných a personálnych podmienok inklúzie sleduje aj komplexnú podporu prístupu k inkluzívnemu vzdelávaniu, novelizáciu právnych predpisov v prospech individuálneho prístupu k žiakom so ŠVVP a navýšenie počtu a zlepšenie pripravenosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na realizáciu inklúzie vo výchove a vzdelávaní, vrátane pregraduálnej prípravy študentov. Oblasť špeciálno-pedagogickej podpory vo vzdelávaní a v poradenstve má za cieľ vypracovanie reformy poradenských zariadení, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení.

Zdroj: https://www.minedu.sk/nulty-akcny-plan-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani-na-rok-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov