Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nový model záverečnej skúšky pre žiakov stredných odborných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Ukončenie štúdia na stredných odborných školách čakajú zmeny. Model novej záverečnej skúšky je v gescii stavovských a profesijných organizácií a dôraz kladie na žiaka, ktorý má pri skúške preukázať, že odborné vedomosti a zručnosti získané počas štúdia vie využiť v praxi.

Pozostáva z teoretickej časti, ktorá sa delí na písomnú a ústnu formu a praktickej časti skúšky. Písomný test trvá 90 minút a tvorí ho 58 úloh, 53 úloh s výberom zo 4 možností odpovedí a 5 otvorených úloh. Praktickú časť záverečnej skúšky tvorí komplexná praktická úloha vo forme cvičnej zákazky alebo podnikovej zákazky. Poslednou časťou záverečnej skúšky je ústna forma teoretickej časti skúšky, ktorá sa skladá zo situačného rozhovoru skúšajúceho so žiakom počas praktickej skúšky a odborného rozhovoru žiaka s členmi skúšobnej komisie po jej ukončení. Model novej záverečnej skúšky je jednou z aktivít Národného projektu “Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP”. Absolventi záverečnej skúšky po prvýkrát získajú spolu s vysvedčením ďalší dokument, ktorý obsahuje popis kľúčových a odborných kompetencií – dodatok k vysvedčeniu Europass. Dodatok pomáha zamestnávateľom alebo vzdelávacím inštitúciám na Slovensku a v zahraničí ľahšie porozumieť, aké schopnosti držiteľ vysvedčenia počas odborného vzdelávania a prípravy získal. Doplnok k vysvedčeniu vydáva Národné centrum Europass, ktoré je súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Zdrojhttp://siov.sk/novy-model-zaverecnej-skusky-pre-ziakov-strednych-odbornych-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk