Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 263/2023 Z. z. v čiastke 86.

Zákon mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cieľom novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v účinnom znení a zákona o výchove a vzdelávaní v účinnom znení je umožniť poskytovanie osobnej asistencie v školách a školských zariadeniach a tak zabezpečiť podporu detí, žiakov a študentov so zdravotným postihnutím počas vyučovania či záujmových činností pri úkonoch podľa prílohy č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z.

Zmenou sa rozšíri možnosť poskytovania individuálnej pomoci pre deti v materských školách, žiakov na základných školách a študentov na stredných školách, ktorú im neposkytuje asistent učiteľa, keďže jeho činnosť je diametrálne odlišná od úkonov osobnej asistencie (pomôcť pri samoobslužných úkonoch, ako je napríklad podávanie jedla či osobná hygiena počas školského dňa).

Okrem novely zákona č. 447/2008 Z. z., ktorá zrušuje obmedzenie pri poskytovaní osobnej asistencie v školách a školských zariadeniach sa mení aj zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) tak, že sa vytvára legislatívne prostredie pre pôsobenie osobných asistentov na školách a v školských zariadeniach. Školám a školským zariadeniam sa ukladá poskytovanie súčinnosti osobnému asistentovi, ktorý vykonáva úlohy podľa osobitného predpisu.

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk