Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o odbornom - zatraktívnenie systému duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol 28. septembra 2018 doručený do NR SR.

Cieľom navrhovanej novely je, aby mal zamestnávateľ možnosť v prípade vstúpenia jedného žiaka zo systému duálneho vzdelávania zaradiť do duálneho vzdelávania iného žiaka, ktorý sa pripravoval podľa ŠkVP pre systém duálneho vzdelávania a tak získať pracovnú silu v predpokladanom roku ukončenia štúdia pôvodného žiaka. Novelou sa má zabezpečiť efektívne využitie finančnej motivácie zamestnávateľa na poskytovanie praktického vyučovania žiakovi s učebnou zmluvou za obdobie do vystúpenia žiaka zo systému duálneho vzdelávania vo forme zníženia základu dane z príjmu zamestnávateľa za žiaka ako aj vo forme príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania žiaka. Novela navrhuje zvýšenie podpory zamestnávateľa prostredníctvom znižovania daňového základu. Novela by mala odstrániť organizačnú náročnosť skracovania školského vyučovania v škole v prípade výkonu praktického vyučovania cez školské prázdniny, ako aj odstrániť administratívnu náročnosť výkonu produktívnej práce žiaka cez školské prázdniny, ktorú mohol žiak vykonávať v prípade neskrátenia školského vyučovania iba ako výkon práce mimo pracovného pomeru podľa zákonníka práce. 

Legisaltívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk