Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení a zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve vyšla v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve vyšla v Zbierke zákonov pod č. 371/2020 Z. z.

Cieľom návrhu zákona je úprava niektorých aspektov financovania regionálneho školstva vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania. Návrh zákona upravuje zber údajov za deti so ŠVVP v „bežných“ materských školách , dodatočný zber údajov za deti materských škôl po 15. septembri príslušného školského roka na účely určovania normatívneho príspevku a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok, úpravuje prideľovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu. Vzhľadom na sankčné nástroje pri zanedbávaní riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole sa navrhuje aj povinnosť obcí viesť evidenciu aj za deti vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. 

Zdroj: https://www.aspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov