Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, poslanci schválili.

Hlavným cieľom je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní. Medzi ďalšie ciele patrí zvýšenie podielu detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky so špeciálnym zameraním na zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám každého dieťaťa a zníženie miery preraďovania znevýhodnených detí z hlavného vzdelávacieho prúdu do špeciálneho školstva.

Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov zavedenie právneho nároku od 3 rokov tak, aby do MŠ alebo iného zariadenia poskytujúceho predprimárne vzdelávanie mohlo byť prijaté každé dieťa od 3 rokov veku, ktorého rodičia o to prejavia záujem a zmena financovania predprimárneho vzdelávania s účelovým viazaním finančných prostriedkov, ktorá by mala kopírovať súčasný systém normatívneho financovania ZŠ (aj špeciálnych MŠ) prostredníctvom prenesených kompetencií štátu na obce a financovania MŠ zo štátneho rozpočtu.

Definícia konceptu ŠVVP detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania - zmena koncepcie/definície: nahradená bude novou definíciou dieťaťa alebo žiaka zažívajúceho prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu a pri učení, ktorý na naplnenie svojho vzdelávacieho potenciálu potrebuje poskytnutie a uplatnenie podporných opatrení. 

Návrh prepája poskytovanie podporných opatrení s diagnostikou uskutočňovanou v transformovanom systéme poradenstva a prevencie na jednotlivých piatich úrovniach poskytovania odborných činností.

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk