Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona - zvýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V 2. čítaní je návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V návrhu zákona sa stanovuje zaradenie predmetu telesná a športová výchova ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu a stanovuje sa časová dotácia predmetu telesná a športová výchova na základnej škole na povinné tri vyučovacie hodiny týždenne a na strednej škole na dve povinné vyučovacie hodiny týždenne.

Ustanovenie o časovej dotácii predmetu telesná a športová výchova v rozsahu najmenej troch vyučovacích hodín týždenne sa nebude vzťahovať na základnú školu, ktorá má menej ako päť tried.

V otázke personálneho zabezpečenia vyučovania predmetu telesná a športová výchova uvádzajú fakulty vysokých škôl približne 450 až 500 absolventov ročne, ktorí majú aprobáciu telesná a športová výchova. V súčasnosti pôsobia väčšinou na druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Za posledné tri roky sa zlepšilo prostredie pre personálne zabezpečenie a kvalitu výučby predmetu telesná a športová výchova. Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorá ustanovuje zaraďovanie do vyšších kariérnych stupňov motivuje odborníkov z praxe, aby pôsobili vo vyučovacom procese. Novelou vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa upravili kvalifikačné predpoklady na vyučovanie príslušných aprobačných predmetov na prvom stupni základnej školy pre učiteľa telesnej a športovej výchovy.

Legislatívny proces v Národnej rade SR

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov