Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona - zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Kategória: Aktuality

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol doručený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Návrh zvýšueje príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl. Cieľom návrhu je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Povinná školská dochádzka by sa mala predĺžiť zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov. Povinná školská dochádzka v materskej škole by mala trvať jeden školský rok. V prípade, že po jednom roku povinného predprimárneho vzdelávania dieťa nebude spôsobilé pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole, bude na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy opakovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

Návrh ruší  inštitút „odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky“, inštitút „dodatočného odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky“, ako aj možnosť zriaďovať nultý ročník a prípravný ročník. Upravuje sa názov dokladu o získanom stupni vzdelania v predprimárnom vzdelávaní. Ustanovuje sa povinnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole a na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Určuje sa lehota na úhradu výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v materskej škole zriadenej obcou, táto výška príspevku bude jednotná pre všetky deti. Ustanovuje sa mechanizmus prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, ako aj veková hranica ich prijatia. 

Legislatívny proces v Národnej rade Slovenskej republiky

Zdroj: www.noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk