Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona - systém podpory žiakov zo SZP

Kategória: Aktuality

Zákon č. 381/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov.  Upravuje a dopĺňa systém podpory výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len "SZP").

Zákon zavádza definíciu žiaka zo SZP do školského zákona pre účely financovania a zavedenia povinnosti prítomnosti asistenta učiteľa, resp. sociálneho pedagóga v základnej škole na každých 50 žiakov zo SZP s cieľom zvýšiť počet asistentov učiteľa a sociálnych pedagógov na školách. 

Zavádza nový druh nákladu, a to zabezpečenie chýbajúcich pomôcok nad rámec dotácie na školské potreby poskytnuté MPSVaR SR. Mení sa aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Účelom zmeny je sledovať v dlhšom časovom horizonte vybrané ukazovatele výchovy a vzdelávania v SR, v súčasnosti najmä priebeh skvalitňovania vzdelávania detí zo SZP, vrátane inklúzie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Návrh vedie k lepšej identifikácii detí a žiakov zo SZP. Opatrenie sa zameriava na najmenej rozvinuté okresy SR. Mení sa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom zmeny je odstránenie neopodstatnenej administratívy pri zrušovaní škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov.

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov