Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona sa dotkne aj zápisov

Kategória: Aktuality

Zákon č. 62/2018 Z.z., ktorý je novelou škoského zákona, priniesol aj zmeny v osobných údajocho deťoch, žiakoch a a zákonných zástupcoch, ktoré možno vyžadovať v súvislosti s konaním zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Novela umožní aj elektronické podania doručené do elektronickej schránky základnej školy. 

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky môže vyžadovať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu - meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,  rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzického zdravia a duševného zdravia,  mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky.

V § 11 ods. 6 písm. a) tretí bod znie: „3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,“.

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky môže vyžadovať osobné údaje o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

V § 11 ods. 6 písmeno b) znie: „o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: 1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.“.

Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy, alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V § 20 odsek 4 znie: "Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy,21a) alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.9a)“.

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/http://www.nrsr.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk