Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona - Kompenzácia nákladov pri neúspešnosti umiestniť dieťa do verejnej MŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Kompenzácia nákladov spojených s neúspešnosťou pri umiestnení detí do verejnej materskej školy formou rodičovského príspevku

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol schválený v NR SR.

Cieľom je kompenzovať rodičom resp. zákonným zástupcom detí vo veku od 3 do 5 rokov náklady spojené s nemožnosťou umiestnenia detí do verejnej materskej školy z kapacitných dôvodov.

Kompenzácia nákladov spojených s neúspešnosťou pri umiestnení detí do verejnej materskej školy bude podľa predkladaného návrhu realizovaná vo forme rodičovského príspevku. Nárok na jeho priznanie vznikne zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý však bude musieť preukázať, že sa neúspešne pokúšal umiestniť dieťa do verejnej materskej školy.

Nárok na kompenzáciu nákladov je časovo obmedzený. Zanikne po uplynutí toho školského roka, v ktorom malo dieťa nastúpiť do materskej školy. Toto časové obmedzenie má slúžiť na to, aby motivovalo zákonných zástupcov aktívne vyhľadávať pre dieťa miesto v materskej škole. Nárok zanikne aj v prípade, že sa podarí dieťa do materskej školy umiestniť priebežne, počas školského roka. Zákonným zástupcom tak bude rodičovský príspevok vyplácaný po dobu najviac desať mesiacov po neúspešnom pokuse umiestnenia dieťaťa do verejnej materskej školy. 

V prípade, že bude zákonný zástupca neúspešný pri umiestnení dieťaťa do verejnej materskej školy nárok mu nezanikne ak sa mu podarí dieťa úspešne umiestniť do súkromnej materskej školy. Pri súčasnom nastavení cien školného za súkromné materské školy bude priznaný rodičovský príspevok vo väčšine prípadov predstavovať iba čiastočnú kompenzáciu. Toto opatrenie však môže stimulovať trh ku vzniku nových súkromných materských škôl, ktoré môžu napomôcť k čiastočnému pokrytiu nedostatočných kapacít v segmente.

Oprávnený zákonný zástupca si bude môcť svoj nárok uplatniť najneskôr do 31. júla roka, v ktorom podávala žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Podľa § 59 ods. 4 druhá veta školského zákona sa žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podáva v čase od 1. mája do 31. mája. Podľa § 59 ods. 7 druhá veta školského zákona o prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. Navrhovaný zákon tak ponecháva zákonnému zástupcovi dostatočný čas na preukázanie nároku. Štátu zase necháva dostatočný čas na spracovanie žiadostí tak, aby mohol začať od septembra (času, kedy malo dieťa nastúpiť na predprimárne vzdelávanie) vyplácať príspevok.

Predkladaná právna úprava pri určovaní nároku na príspevok počíta aj s posudzovaním dostupnosti materskej školy. Úmyslom predkladateľa je ponechať posúdenie nároku na správnej úvahe. V praxi totiž môžu nastať situácie, že materská škola nebude priamo v mieste trvalého bydliska dieťaťa, no bude dostupná napr. prostredníctvom školského autobusu. V takom prípade bude o dostupnosti rozhodovať úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona o rodičovskom príspevku.

Legislatívny proces v Národnej rade SR

Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9177


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk