Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona - individuálne vzdelávanie na 2. stupni ZŠ (podateľňa)

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Do NR SR bol doručený návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania "doma" iba v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl. Z pedagogickej praxe vyplýva, že individuálne vzdelávanie na druhom stupni je spôsobilé naplniť ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre sekundárne vzdelávanie rovnako ako individuálne vzdelávanie na prvom stupni napĺňa ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie.

Legislatívny proces

Zdroj: https://www.aspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov