Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona a potreba odbornej diskusie

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku inicioval stretnutie s predstaviteľmi partnerských organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Predmetom spoločného rokovania bol návrh novely školského zákona, ktorý bol predložený do druhého medzirezortného pripomienkového konania. 

Prítomní sa zhodli na potrebe odbornej diskusie k predmetnému zákonu, ktorá napriek výzvam a upozorneniam absentuje. Účastníci prijali spoločné stanovisko, ktoré adresovali Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. 

Odborový zväz a partnerské organizácie zásadne nesúhlasia so zmenou ročníkov v stupňoch základnej školy, teda s členením základnej škole, s povinným zavedením vzdelávacích cyklov, s rozdelením obsahu vzdelávania na stupne vzdelávania alebo cykly - namiesto ročníkov, s vymedzením učebných plánov na vzdelávacie oblasti - namiesto vyučovacích predmetov, so zrušením osobitných prípadov možnosti zriadenia základnej školy s nižším počtom žiakov ako 150, so zmenou celkového hodnotenia v základnej škole, so zrušením úrovní celkového hodnotenia prospechu v základnej škole, so vstupovaním do kompetencií riaditeľov škôl pri rozhodovaní o spôsobe hodnotenia žiakov, s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva, s navrhovanou transformáciou poradenského systému, s obmedzením počtu funkčných období riaditeľovi školy.

Zdroj a celé znenie stanoviska: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/novela-skolskeho-zakona.alej?fbclid=IwAR31b6d85rPVcRWVn-OCMBX1fQYs5VhD0BFXfTkWwPZbTWWk0O6agyVvlek


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov