Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nové učebnice prírodovedy pre tretiakov základných škôl

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch distribúciu nových učebníc prírodovedy pre 3. ročník základných škôl, vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o učebnice, ktoré sú spracované v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/nove-ucebnice-prirodovedy-pre-tretiakov-zakladnych-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov