Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nová vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: MŠVVaS SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „návrh vyhlášky“) v súlade s § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Medzirezortné pripomienkové konanie je do 26. 1. 2023.

Cieľom návrhu vyhlášky je

  • úprava jednotného postupu pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré je v kompetencii zamestnávateľa,
  • vymedzenie kritérií, podľa ktorých zamestnávateľ postupuje pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov  na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • vymedzenie dokladov o absolvovanom vzdelaní, ktoré sú relevantné pre posúdenie vyžadovaného stupňa vzdelania,
  • vymedzenie dokladov o absolvovanom vzdelaní, ktoré sú relevantné pre posúdenie získaného vzdelania vyžadovaného na splnenie kvalifikačných predpokladov pre príslušný stupeň vzdelania,
  • uvedenie vzdelania vyžadovaného na splnenie kvalifikačných predpokladov pre príslušný stupeň vzdelania uvedený v prílohách,
  • uvedenie vzdelania získaného podľa predpisov účinných pred nadobudnutím účinnosti zákona,
  • vloženie prílohy, v ktorej sa uvádza vzdelanie, ktoré je splnením kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti pre kategóriu pedagogických zamestnancov školský digitálny koordinátor,
  • vloženie prílohy, v ktorej sa uvádza príbuznosť študijných odborov, študijných programov a odborov vzdelávania, ktoré sú kvalifikačným predpokladom na vyučovanie predmetov v hudobnom odbore základnej umeleckej školy,
  • uvedenie vzdelania, ktoré je splnením kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v kategóriách učiteľ a majster odbornej výchovy a toto vzdelanie bolo získané na rôznych stupňoch vzdelania.

Vzhľadom na rozsah zmien oproti vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, najmä vo vzťahu k prílohám, sa pristupuje k novej vyhláške.

Návrh vyhlášky nemá byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Účinnosť návrhu vyhlášky sa navrhuje 1. februára 2023 vzhľadom na trvanie legislatívneho procesu a začiatok nového školského polroka. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/814


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov