Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2019

Kategória: Aktuality

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2019 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

V súlade s týmto nariadením vlády sú na webovom sídle zverejnené aj normatívne príspevky na rok 2019 pre školy všetkých zriaďovateľov, pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2019.

Pri výpočte normatívov na rok 2019 použilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne - 87,30 % : 12,70 %. 

Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2019 zahŕňajú 10 % zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1. januára 2019 (osobné náklady v sume 118 080 662 €), úpravu platových tabuliek v súvislosti s úpravou platovej tarify v závislosti od dĺžky započítanej praxe z 32 rokov praxe za každý rok započítanej praxe do 40 rokov praxe (osobné náklady v  sume 4 972 446 €), zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov (osobné náklady v  sume 36 200 070 €). 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/normativy-a-normativne-prispevky-na-rok-2019/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk