Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nominácie do kurikulárnej rady

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva odbornú verejnosť na nominácie zástupcov a zástupkýň do Kurikulárnej rady, ktorí budú mať v 23 člennej rade 4 zástupcov/zástupkyne.  

Kurikulárna rada je odborným, iniciačným a poradným orgánom ministra v kľúčových oblastiach výchovy a vzdelávania, najmä v oblasti inovácie obsahu výchovy a vzdelávania; reforiem obsahu, foriem a podmienok vzdelávania a najmä je jej úlohou napomáhať kontinuite, systematickosti, participatívnosti procesov zmien a rozvoja v rezorte školstva. Kurikulárna rada zasadá najmenej raz za dva mesiace a vždy, keď o to požiada minister alebo aspoň osem členov/členiek. 

Nominácie s krátkym predstavením organizácie a jej pôsobnosti v oblasti výchovy a vzdelávania v školách a s krátkym odôvodnením nominácie treba posielať na poštovú adresu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava do pondelka 9. 10. 2023. Zároveň je potrebné to zaslať aj na sekretariat.spzv@minedu.sk v rovnakom termíne.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/kurikularna-rada/

 Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov