Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Netradičný metodický deň

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Metodický deň Spojenej školy internátnej v Prakovciach (ďalej len „škola“) a Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody  Košice (ďalej len „ústav“) bol určený pedagogickým zamestnancom školy a pedagógom ústavu, ktorí chcú do vzdelávacieho procesu a aktivít mimo vyučovania priniesť nové metódy a formy pre komplexný rozvoj žiakov a odsúdených.

V spolupráci medzi ústavom a školou sa uskutočnil metodický deň prvýkrát a na jeho význam je potrebný komplexný pohľad.

Písal sa školský rok 2018/2019 a asi po polročných prípravách sa začala spolupráca medzi ústavom a našou školou vo výuke odsúdených v elokovanom pracovisku školy na odbornom učilišti v odbore stavebná výroba maliarske a natieračské práce. Vybrali sa vhodní odsúdení na výuku, ktorí spĺňali požadované kritériá. Samozrejme, že bolo potrebné prekonávať rôzne drobné prekážky, ale veľký záujem oboch strán prekonal každý problém. Čas letí ako horská riava a už bol aj ukončený prvý trojročný cyklus vzdelávania, spojený so slávnostným odovzdávaním výučných listov žiakom o absolvovaní učebného odboru. Pri tejto príležitosti, navštívil ústav a zúčastnil sa slávnostného aktu odovzdávania výučných listov aj riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach ako zriaďovateľ školy.

V školskom roku 2021/2022 škola rozšírila vzdelávanie v ústave aj o ďalší odbor – praktickú školu, zameranú na pestovateľské práce, kde je žiakom poskytované vzdelávanie na  prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností, ktorým stupeň znevýhodnenia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti. Škola a Ústav má záujem aj naďalej rozširovať vzdelávanie v ďalších učebných odboroch.

Po prvom školskom roku spolupráce padol zo strany školy návrh s usporiadaním metodického dňa pre zamestnancov školy za účasti pedagógov ústavu. Hlavným cieľom malo byť vzájomné oboznámenie sa o možnostiach a formách edukácie, využitie pomôcok a multisenzorickej miestnosti ako aj o zaobchádzaní s odsúdenými vo voľnočasových aktivitách. Všetko bolo v plánoch a blížil sa čas uskutočniť ich, ale pandemické opatrenia na dlhší čas zablokovali možnosť realizácie takýchto aktivít.

Metodický deň sa podarilo uskutočniť 18. mája 2023 za aktívnej prípravy programu, ktorý pripravila škola pre pedagógov ústavu.

Prvoradou otázkou a úlohou pre školu bolo pripraviť program dňa tak, aby oslovil a bol prínosom pre obe strany. Školu na metodickom dni navštívilo 8 pedagógov ústavu, ktorí mali možnosť porovnať vzdelávanie v škole a vzdelávanie v ústave, ako aj využitie metód a foriem na vzdelávaní a voľnočasových aktivitách.

Metodický deň otvorila riaditeľka školy prezentáciou o histórii a potreby  vzniku školy od roku 1984, až po  postupné rozšírenie zložiek školy v súčasnosti. Pedagogickí zamestnanci školy pripravili pestrý program s rôznymi aktivitami za plnej prevádzky školy, aby bolo možné porovnávať vzdelávanie v oboch inštitúciách. 

Prvou aktivitou z programu bola beseda s lesnými pedagógmi, ktorá bola zameraná na prácu v lese: sadenie stromov, výrub starých a napadnutých stromov chorobami, prepravu dreva, ale aj ochranou nízkej a vysokej zveri v regióne a spolupráci s ochranárskymi organizáciami na Slovensku. Beseda bola obohatená o ukážky zvukov vábenia jeleňa v ruji. Beseda účastníkov zaujala a bolo kladených množstvo otázok na rôzne témy z prírody a práci v lese.

Pedagógovia školy prezentovali v dielňach odborného výcviku, v rôznych odboroch, školský vzdelávací program a vhodné metódy a formy vzdelávania žiakov ako aj prácu žiakov priamo v dielni a využitie rôznych strojov a náradia. Pedagógovia ústavu videli priamo v dielňach praktickú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností, komunikovali s pedagógmi a žiakmi počas odborného výcviku. Oboznámili sa aj s výsledkami práce žiakov, na ktoré boli žiaci právom hrdí.

V ďalšej aktivite prezentovali pedagógovia školy učebné pomôcky na rôzne predmety a zároveň učebné pomôcky, ktoré boli vytvorené v spolupráci s učebnými odbormi na učilišti. Vzájomnou spoluprácou medzi zložkami školy vznikajú v dielňach na odbornom výcviku rôzne učebné pomôcky pre špeciálnu materskú školu, základnú školu pre žiakov s autizmom a špeciálnu základnú školu.

Veľký záujem vzbudila u pedagógov ústavu multisenzorická miestnosť snoezelen, kde im pedagógovia školy prezentovali využitie miestnosti s ukážkou aktivity na tému les, prechádzka lesom s poznávaním fauny a flóry, ochutnávaním lesných plodov a relaxáciou. Všetky pomôcky a zariadenia v miestnosti snoezelen boli podrobne prezentované s odborným výkladom na ich využitie.   

Spoločnou prehliadkou priestorov školy bola ukončená odborná časť programu. Pedagógovia ústavu si prezreli priestory dielní odborného výcviku, triedy pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov, keramickú dielňu a ďalšie priestory ostatných zložiek školy, ktorá je zameraná na tradície v regióne.

Popoludnie bolo využité na výmenu názorov a skúsenosti pri edukácii a voľnočasových aktivitách žiakov, ale aj odsúdených. Pri diskusii pedagógovia oboch strán zistili, že mnohé ich názory pri edukácii žiakov a odsúdených vzájomne korešpondujú a zdalo sa, že jeden pracovný deň je málo na tak bohatý program ako je prezentácia školy a výmena skúseností.

Opadli obavy a rešpekt, ktoré prevládali pri príprave metodického dňa, aby splnil svoj účel a bol efektívny pre obe strany, vystriedal pocit z dobre vykonanej práce pri jeho príprave a organizácii, ale aj pocit naplnenia a významu, že sa ho podarilo realizovať podľa predstáv oboch zúčastnených strán.

Pedagógovia školy  a ústavu si vzájomne vymieňali skúsenosti zo vzdelávania a využitia metód pri práci s voľnočasovými aktivitami. Pedagógovia ústavu mali možnosť na vlastné oči vidieť vzdelávanie marginalizovaných a znevýhodnených skupín občanov a jeho možnosti využitia v ústave a porovnať ich s aktivitami v ústave.

Našim želaním je, že tak, ako sme pred pár rokmi začínali so vzdelávaním odsúdených v ústave a stala sa z toho tradícia, aby sa z prvého spoločného metodického dňa školy a ústavu taktiež stala tradícia, ktorá bude po odbornej stránke obohacovať obe strany.

 PaedDr. Drahoslava Vaščáková, riaditeľka SŠI Prakovce

                                                                                


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk