Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z Riadenia školy

Riaditeľ základnej školy nepredložil zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej "SVVČ") za predchádzajúci školský rok. Rada školy má zasadnutie v novembri 2018, prerokovanie SVVŠ má v programe. Ako má v tomto prípade postupovať zriaďovateľ?

Správu  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „SVVČ“) zostavujú školy a školské zariadenia na základe vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „vyhláška č. 9/2006 Z. z.") v súlade s Metodickým usmernením č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  (ďalej len „metodické usmernenie“). Túto povinnosť majú školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR.

Riaditeľ školy má povinnosť podľa § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“predložiť SVVĆ zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie.

Nevieme dôvod, pre ktorý riaditeľ školy nepredložil zriaďovateľovi SVVČ za prechádzajúci školský rok v zákonom stanovenom termíne do 31. októbra 2018. A nevieme ani dôvod, prečo zasadnutie samosprávneho orgánu školy je naplánované na november 2018. Zákonný termín na predloženie SVVČ po prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy – rade školy je 15. október kalendárneho roka. Následne je povinnosťou riaditeľa školy predložiť do 31. októbra príslušného roka zriaďovateľovi školy SVVČ na schválenie spolu s príslušným vyjadrením rady školy k predkladanej správe (§ 3 ods. 1 vyhlášky č. 9/2006 Z. z.).

Nevieme ani to, či riaditeľ školy informoval o tejto situácii zriaďovateľa, ale na základe otázky sa domnievame, že nedošlo k takémuto rozhovoru. A preto navrhujeme z úrovne zriaďovateľa rozhodnúť sa pre niektorú z možností:

  1. verbálne napomenúť riaditeľa školy s poukazom na nesplnenie si zákonnej povinnosti,
  2. písomne napomenúť riaditeľa školy s poukazom na nesplnenie si zákonnej povinnosti,
  3. písomne napomenúť riaditeľa školy a zároveň mu znížiť osobný príplatok na určité obdobie,
  4. znížiť jednorazovú  finančnú odmenu riaditeľa školy, napr. na konci kalendárneho roka,
  5. odvolať riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. c zákona  č. 596/2003 Z. z. za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Nepredloženie SVVČ riaditeľom školy zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne môže mať dopad na hodnotenie riaditeľa školy podľa § 52 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade zníženia osobného príplatku ide o uplatnenie v praxi § 10 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nepredloženie SVVČ riaditeľom školy zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne je porušením zákonnej povinnosti riaditeľa školy a je vo výlučnej kompetencii zriaďovateľa pre aký druh „sankcie“ sa rozhodne vo vzťahu k riaditeľovi.

Zdroj:

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
  • Metodické usmernenie č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk